Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet solrosen Ht 2017 och Vt 2018

Skapad 2017-06-16 09:48 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
Förskola

Välkommen till oss på avdelning solrosen Vår avdelning består av 22 barn i åldrarna 4-6 år. Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelningen. Vi som arbetar på solrosen har en blandad och bred kompetens samt erfarenhet i vår yrkesroll inom barnomsorgen. På avdelning solrosen arbetar en förskolelärare samt tre barnskötare. Vi arbetar i tre ansvarsgrupper, men vi alla har lika stort ansvar över barnen på avdelningen. Vår inre miljö är utformad och skapad med hjälp av barnens intresse och delaktighet. Vi har ett stort utbud av material och valmöjligheter i leken så som, lägenhet, bygg och konstruktion, ateljé samt sagorum. Vi arbetar med rum i rummet och har skapat olika inre miljöer som främjar barnens lärande och lek. Vi arbetar projekt inriktat med Förskolans Läroplan som underlag. Under höst och vårterminen kommer vi att lägga stor vikt i vad barnen själva vill lära sig samt på barnens språkutveckling. Vi kommer att utgå från varje enskilt barn och arbeta med det som just ert barn är speciellt intresserad av. Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp. Vi vill lyfta alla barns intressen och främja lärandet utifrån varje enskilt barn och dess förmåga att söka kunskap. Vi kommer att jobba mycket med det svenska språket och det kommer att genomsyra hela dagarna. Vi vuxna använder språket medvetet och genomtänkt genom våra planerade aktiviteter, samlingar, skolgruppen, Hitta Vilse, 10 små kompisböckerna, Drömmen om det goda, Quintus sagor, sång och rim & ramsor. Vi vill att era barn skall ”utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, Lpfö98” Hos oss på vår avdelning får fantasin flöda fritt. Vi kommer att koppla vårt projekt till våra olika verksamheter både på förskolan Myran och vår Mobila förskola. Vi kommer att arbeta med filosofin "ut och njut" samt "upplevelsebaserat och situations anpassat lärande". Vi får aldrig glömma att det vi kan göra inne kan vi även göra ut och skapa dem största möjligheterna till ert barns lärande. "Med himlen som tak kan inget stoppa oss"

Innehåll

Normer och värden

Normer och värden.

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situationer. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.

Inget barn i förskolan skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.verksamheten ska syfta till att barnets förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människans uppfattningar och levnadsätt. Barns behov av att på olika sätt reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. ”Lpfö98”

 Detta skall vi uppnå genom att använda Quintus som kommer att ta med barnen resor där dem kommer att ges möjlighet att ”utveckla sin identitet och känna sig trygghet i den” samt ”utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och försöka förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

Vi kommer även att arbeta med dem 10 små kompis böckerna. Genom böckerna kommer Kanin och igelkott att samtala med barnen om känslor, dela med sig samt olika vardagssituationer som barn oftast hamnar. Vi kommer tillsammans med kanin och igelkott ge barnen redskap och förutsättningar att klara av nya situationer. 

 

 

Rutiner

Förskolan Myran öppnar: 06:30 och stänger kl. 17:30

Vi öppnar på hemvisten som ligger på mitten i Myrans lokaler kl: 06:30 ni möts oftast av samma öppnare som ger era barn en trygghet varje morgon.

Frukost äter vi kl. 08:00 och vi har en varierande kost.

Vi startar vår verksamhet med planerade aktiviteter klockan 09:00 då vi antingen går ut i vårt närområde eller åker i väg med vår Mobila förskola.  

Mellan 09:00 och 10:30 har vi planerade aktiviteter tillsammans med era barn. Varje dag har vi en pedagogisk samling tillsammans med barnen där vi bland annat lyfter; veckodagar, årstider, samtal kring upplevelser, sång och sagor.

Lunch serveras kl. 11:00 och vi äter i mindre grupper. Detta ger oss en möjlighet till att samtal med era barn i lugn och ro.

När vi är på Myrans förskola har vi skolgruppen efter lunch. Skolgruppen har vi från kl. 12:00 till ca: 12:45. Är vi i den Mobila verksamheten så har barnen fri lek i den miljö vi befinner oss i för dagen.

Mellanmål serveras kl. 14:00 och vi har en varierande kost. Efter mellanmålet är det fria aktiviteter tills ert barn går hem. Är vi i den Mobila verksamheten så startar vår resa hemåt och vi är tillbaka i Vårby gård 15:00.

När vi kommer tillbaka från den Mobila verksamheten befinner vi oss på hemvisten tills 17:00 och sedan lämnar vi in barnen på stängnings avdelningen Blå tills dem går hem.

 

Regler

Vi kommer kontinuerligt att arbeta med rutiner, regler och struktur. För att få en trygg barngrupp behöver vi ha fasta regler som barnen och pedagoger arbetar fram. Regler är viktiga för att skapa en lugn, trygg och säker miljö när era barn vistas på förskolan.

Vi har utformat regler för hur många barn som skall befinnas i våra olika rum i rummen. Barnen tar ansvar för leksakerna som finns på förskolan, efter leken städar barnen efter sig och skapar en fin inre miljö.

Vi arbetar för att skapa självständiga barn och barn som känner glädje när dem klarar av nya utmaningar. Därför jobbar vi kontinuerligt med att barnen själva ska klara av och på klädningssituationer. Vi uppmanar barnen att först ta hjälp av varandra och andra hand oss pedagoger på avdelningen.

Era barn kommer att vara med och skapa regler för hur man skall vara en bra kompis mot varandra. Hur vill dem att sina kompisar ska agera när man är ledsen eller har ramlat.

I matsituationer sitter vi i mindre grupper. Detta skapar en normalsamtalston och ger alla barn möjligheten att bli hörda och delaktiga i samtalen som uppstår vid maten. Vi väntar på varandra när vi äter mat och vi startar maten med att sjunga vår matramsa.

Vi försöker att vara medforskande pedagoger och i den största delen finnas vid barnens sida i leken, promenader, skogen och parker.

Vi samtalar med varandra med normalsamtalston, vi pratar till barnen på barnens nivå. Vi menar med detta att vi sätter oss på barnens nivå när vi för samtal med barnen.

Barns inflytande

Barns inflytande.

Förskolan skalla sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att utrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Att få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö, och utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”Lpfö98”

Vi kommer att arbeta  i projekt under höst och vårterminen. Vi kommer under hösten att fokusera oss på Hitta Vilse, Flammy, 10 små kompis böcker etc. Under vårterminen kommer projektet att vara "vad vill jag lära mig detta verksamhets år". Barnen kommer själva att få välja vad dem är intresserade av att lära sig mer om och vad vi pedagoger ska lägga fokus på. 

Alla barn har olika intresse områden. Att följa barnens intresse skapar en delaktighet, nyfikenhet och ett större inflytande. Genom att skapa större utrymme för barns inflytande och intressen ökar barns inlärningsförmåga.

Detta skall vi uppnå genom att vi varje dag erbjuder samlingar där alla barn blir sedda och får dela med sig av sina kunskaper, tankar och åsikter samt lära sig att tala inför grupp. Barnen ges också möjlighet till fri lek där barnen själva får välja vad dem vill göra eller leka. Då får barnen lära sig att välja själv och sedan ta ansvar över att städa och plocka upp efter sig, att varje barn tar ansvar över det dem gjort och att vi får en fin miljö omkring oss. Vi kommer även att lyssna kring barnens egna intressen och tillsammans med dem utveckla våra olika rum inne på avdelningen. Samt att barnen kommer att vara mera delaktiga i våra dokumentationer där deras vilja präglas i utförandet.

Vi kommer att erbjuda litteratur och sagosamlingar, sångsamlingar utifrån vad ert barn visar intresse för samt vilket område ert barn vill lära sig mer om. Vi kommer även att läsa dem kända folksagorna och sjunga sånger kring våra olika traditioner.

Vi kommer att planera aktiviteter där vi ser till ert barns lärande. Vill era barn lära sig mer om bilar, djur, poliser etc. kommer vi att besöka museum, djurparker och andra platser som detta kan finnas på. 

Utveckling och lärande

Utveckling och lärande

Detta skall vi uppnå genom att nyttja vårt närområde samt med vår mobila verksamhet. Vi kommer att ta barnen närmare naturen där barnen kommer att utveckla en förståelse för djur och natur.

Vi kommer även att arbeta utefter våra traditioner där barnen kommer få ta del av olika firanden och aktiviteter som sker i vårt samhälle.  Vi kommer att arbeta med små projekt som hela Helianthus i Vårby arbetar med. Vi kommer att arbeta med Fn-dagen där vi lyfter barns rättigheter. Earth hour där vi samtalar om hur viktigt det är att vi tar hand om miljön. Hitta Vilse som ska ge barnen trygghet om dem hamnar i en vilse situation.

Vi kommer även att arbeta med barnens egna intresse. Där vi kommer att vara medforskande pedagoger som finns vid deras sida för att stötta och hjälpa dem att uppnå sina mål. 

I våra verksamhet finns även tid för den fria leken, där barnen själva får möjlighet att utveckla sin lek och sitt lärande. Barnen får en möjlighet att låta fantasin flöda fritt och utveckla sina egna lekar tillsammans med sina kompisar.

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi arbetar med rum i rummet. Detta innebär att vi har skapat små rum i våra stora rum på våra avdelningar. Dessa rum främjar barnens lek och lärande inom olika områden i barns utvecklingsfaser. Vi har arbetat fram hörnor som ska främja barnens förmågor till att skapa och använda sin fantasi med hjälp av olika material.

Vi har skapat rum som ska främja barnens tankar kring rollekar. det finns möjligheter för barnen till bygg och konstruktion med hjälp av flera olika material. 

Vi har arbetat fram en inre miljö där vi har tagit hänsyn till vad barnen har visat intresse för och utefter det utvecklat dessa områden tillsammans med barnen.

Vi kommer när terminen startar och barnen valt vad dem vill lära sig mer om fortsätta vårt arbete kring den inre miljön.

 

Yttre Miljön

Vi använder hela Vårby som vår yttre miljö. Vi är medforskande pedagoger och tar vara på barnens nyfikenhet och upptäcker när vi är ute.

Vi anpassar vår Mobila verksamhet till olika miljöer som främjar och utvecklar barns sociala förmågor. Vi anpassar verksamheten till ett verklighetsanknutet lärande där barnen för möjlighet att möta olika saker som vi samtalar om i vår vardag. 

 

Förskola och hem

Förskola och hem.

Förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familjer.

Föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.”Lpfö”

Detta skall vi uppnå genom våra dagliga samtal med föräldrarna vid lämning och hämtning av deras barn. Vi kommer även att blogga och skriva vad som hänt under dagen i unikum. För mer information kan föräldrarna titta på våra dokumentationer som vi sätter in på vår blogg och på era barns portfolio i unikum. Där vi berättar med bild och text vad deras barn har gjort under deras vistelse här på solrosen.

Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal och ett uppföljningssamtal varje år.

Vi vill att våra föräldrar skall vara delaktiga i vår verksamhet och ert barns intresse. Vi kommer att arbeta med föräldrarnas delaktighet i vårt projekt. Vi kommer att låta föräldrarna hjälpa barnet att hitta material att skapa, bygga och vara med och utveckla deras lärande och intresse.

Vi kommer även att ge er uppgifter kring ert barns intresseområde som vi vill att ni ska göra tillsammans med era barn hemma.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi kommer att utvärdera vårt lärande och vår verksamhet tillsammans i vårt arbetslag. Vi kommer även att utvärdera vår verksamhet med hjälp av underlag som finns i Helianthus.

Vi kommer att dokumentera vårt arbete via unikum. I barnens lärologgar och i vår blogg som vi kommer att uppdatera varje dag så att föräldrarna kan ta del av barnens vistelse på förskolan.

Vi kommer att dokumentera vårt projekt även i pappersform så att vi kan ha en vernissage for både föräldrar och barn.

Vi kommer att använda oss av olika tekniker i vår dokumentation så som spalt, film, inspelning och kamera. Vi kommer att samtala med barnen och låta barnen föra lärandet vidare. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: