👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Villa Villekulla, HT-17, Pedagogisk planering - Matematik

Skapad 2017-06-16 10:08 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet matematik.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Matematiken finns överallt omkring oss och vi vill på ett lustfyllt sätt låta barnen uppleva glädjen med och skapa ett intresse för matematik. Det är viktigt att synliggöra matematiken. Utveckla barnens förståelse för olika matematiska begrepp (antal, sortering, tid m.m.) och logiskt tänkande.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Barnen får en massa möjligheter till lärdomar inom matematikområdet, t ex kring antal vid dukning och samlingar. De ges också möjlighet att se, lära, om mönster, former, volym, tid.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Vi vill visa barn hur användningsbar matematiken är som ett verktyg i vardagen.

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Vi vill utgå från barnens intressen och därmed ge dem inflytande i verksamheten. För att skapa bästa möjlighet till lärande vill vi  dela in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. En möjlighet är också att arbeta med intressegrupper, vi samlar de barn som uttrycker ett speciellt intresse i en grupp och djupdyker i deras fokusområde. Vi kommer att ha en "reseledare" för varje område, det innebär att en pedagog tar ansvar för och läser in sig på ett speciellt område för att sedan delge arbetslaget.

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Antalsuppfattning: sånger (tio små indianer, fem apor...), sifferlappar, räkna barn (vilka är här, vilka saknas...)

Former: magnetplattor, byggklossar

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016