Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Stora Björn, Pedagogisk planering - Språk

Skapad 2017-06-16 10:39 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Språk

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?

Vi vill utveckla barnens förståelse och intresse kring språk och kommunikation. Vi vill att barnen ska få erfara olika aktiviteter med språk och utveckla deras ordförråd samt uppmuntra dem att återberätta sina upplevelser. Skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (- Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Genom olika aktiviteter och samspel utveckla barnens förmåga kommunikation mellan barn och pedagog, men också mellan barnen själva.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Många barn idag har ett språk som behöver utvecklas. 

Barnen behöver träna på att återberätta.

Barnen är intresserade av tecken som stöd 

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Att barnen ska kunna uttrycka sig genom språket.

Att kunna samtala. 

Använda mer TAKK i vardagen 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Litteraturarbete.

samlingar

skapa tid för samtal. 

Träna mera på TAKK

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

lässtunder

Låta barnen återberätta

utveckla samlingar 

Utnyttja vardagliga situationer för att utveckla olika språk former så som TAKK 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: