👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målområden "Sagans värld" läsåret 17-18

Skapad 2017-06-16 10:53 i Humlans förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Förskolans vision är Jag vill, jag kan, jag vågar. -Prioriterat mål för året är Språk - läs och skriv - Fokusområden är Normer och värden, Barns inflytande och Utveckling och lärande

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationer av barngruppen har vi sett att barnen behöver stärka sin gruppkänsla, samt utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. Vårt mål är att få en trygg  och harmonisk barngrupp.

Vi har valt att arbeta med det kommungemensamma prioriterade målet Språk - läs och skriv genom Temat "Sagans värld"

I målområden Matematik, Natur och Teknik vill vi ge barnen utmaningar som ökar deras kunskaper

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

Visar hänsyn och lever sig in i andras situation

Visar att de tar ansvar för sina handlingar utifrån sin ålder och respekterar andras åsikter

Känner igen bokstäverna i sitt namn

Visar intresse för lekskrivning/ försöker skriva sitt namn

Utvecklar sitt intresse för sagor genom olika uttrycksformer

Visar intresse att räkna och jämföra siffror och antal

Ökar sin kunskap om skogens djur och växter

Insatser för att nå målet

Vi jobbar med temat "Sagans värld"

Vi använder oss av sagor för att förmedla värdegrunden

Vi delar in i mindre grupper "Språk/matte"

Vi spelar tärningsspel med barnen

Vi tillverkar och/eller köper inspirerande material ex. sagolådor

Vi lånar böcker på biblioteket

Barnen får vara med och skapa en egen saga med bild och text

Barnen får prova på att själva gestalta olika roller i en saga

Vi gör en skogsplanering med syfte att öka barnens kunskaper om djur och växter 

På höstens första planering delar vi upp i ansvarsområden, planerar temat samt pratar ihop oss hur vi vill arbeta med det kommungemensamma målet.

Litteratur/forskningsanknytning

. ICDP-Hundheide.  Vi söker forskning och litteratur som hjälp i planering och fyller på allteftersom.

Barnens delaktighet genom hela processen

Vi anpassar planeringen utefter vilket intresse barnen visar.Barnen är medskapande i processen.

Vårdnadshavares delaktighet

Föräldrarna följer arbetet genom unikum samt ser den pedagogiska dokumentationen på förskolan och kan bidra med material under temats gång.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 Att vi delar upp arbetet i olika ansvarsområden

Att barnen visar intresse

Att alla får vara friska

Att vi har tillräckligt med planeringstid/reflektionstid

Att vi hittar bra material

Utvärdering.

Arbetslaget utvärderar fortlöpande under läsåret på sin reflektionstid ungefär varannan måndag.

Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll.  

De olika fokusområdena går in i varandra och finns med under hela året men utvärderas i den ordningen som finns i årshjulet. Det vill säga Normer och värden: socialt samspel, Barns inflytande: delaktighet,Utveckling och lärande: Språk och kommunikation, Matematik, Natur och teknik samt det övergripande kommungemensamma målet Språk - läs och skriv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016