Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Babblarna ( Blå avd.)

Skapad 2017-06-16 15:08 i Myran Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Babblarna är sex figurer som har namnen BABBA, BIBBI, BOBBO, DADDA, DODDO och DIDDI. Varje figur står för ett område som man kan arbeta med utifrån läroplanens intentioner.

Innehåll

BAKGRUND

Babblarnas material riktar sig till små barn och alla figurerna har olika färger, former och personligheter vilket leder till olika ämnen som förskolan och vi pedagoger på Blå avdelning arbetar efter för att stärka barnens utvecklingen och lärande.

MÅL

Babblarna är ett verktyg som kan ge barnen möjlighet att utvecklas och lära sig saker inom olika områden så som: språk, matematik, rörelse, social samspel, skapande, teknik och naturkunskap.

De sex figurerna står för följande kunskaper:

Babba- språk

Bibbi- matematik

Bobbo- rörelse och motorik

Doddo- social samspel

Diddi- skapande

Dadda- naturkunskap och teknik

METOD - GENOMFÖRANDE

TID:

Temarbetet kommer att pågå under hela ht17 och vt 18 så länge projektet fångar barnens intresse. 

De kommer att introduceras på våra samlingar. Vi kommer att läsa och samtala om böckernas innehåll och diskutera om bilder tillsammans med barnen. Vi kommer välja olika aktiviteter som ger barnen möjlighet till utveckling och stimulerar barnen lärande i olika arbetsområde. Barnen skall få uttrycka sig genom olika kommunikationssätt såsom bild, form, litteratur, bilderböcker, skapande, lek, dans musik och rörelse osv.

Samtidigt kommer vi att genomföra Babblarnas egenskaper genom läroplanens mål där:

 • skapande- lera,färg och form (finmotorisk   träning)
 • rörelse- danslek och rörelse (grovmotorisk träning)
 • matematik- antalsuppfattning, sortering, rumsuppfattning, former osv.
 • språk- samtal i den dagliga verksamheten, litteratur som anknyter till teman, sång, ordbild och barnen får förståelse för olika begrepp med hjälp av konkret material och illustration.
 • drama- vänskap och empati genom rollspel.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med digitalkameran genom att fotografera, filma samt anteckna för att synliggöra barnens lärandeprocess.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden. Samtidigt kommer vi utvärdera utifrån några frågeställningar:

Hur fungerar barngruppen?

Vad har vi sett?

Hur kan vi utmana barnen för att gå vidare i utvecklingen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: