Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KT Barns inflytande & delaktighet Holken/Kobjer

Skapad 2017-06-19 09:02 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

Planerade insatser

Vi ska sträva efter att barnen ges möjlighet att påverka sin egen situation och miljöerna på förskolan. Vi kommer jobba aktivt med att få barnen delaktiga i det vardagliga arbetet och prata om demokrati. Detta kan ske i olika situationer som samlingar, val av aktivitet.

Vi ska använda oss av röstning i olika situationer, vi ska tydliggöra och prata om det demokratiska i verksamheten. Tala om begrepp som majoritet/minoritet.

Vi kommer arbeta projektinriktat under terminen, på så sätt blir barnen delaktiga och får ett inflytande i verksamheten. Det är genom barnens intresse, undersökande och frågeställningar som projekten skrider fram.

Låta barnen vara delaktiga i vardagssysslor som, dukning, duka av, sortera sopor skapar en ökad känsla av ansvar, att deras hjälp är viktig.

Prioritera den fria leken och se till att skapa utrymme för den i verksamheten. Inte avbryta i onödan utan låta barnen leka färdigt. Viktigt att visa respekt för den fria leken, för lekens betydelse för utveckling och lärande.

Att tänka på att ha öppna frågor, inte ja och nej frågor för att utveckla barnens förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Inget rätt eller fel. Skapa tänkande individer.

Genom att arbeta i mindre grupper ger det alla barn en ökad trygghet och möjlighet att våga uttrycka vad man tycker eller tror.

Ha barnen delaktiga när vi förändrar miljön inne på avdelningen.

Att ha så mycket material framme som möjligt och i barnens höjd så de inte behöver be om saker de vill ha ökar barnens självständighet och gynnar deras inflytande och delaktighet.

Barnen ska vara delaktiga i dokumentationen av verksamheten.

Metodval

Diskussioner och reflektion tillsammans med barnen som dokumenteras i form av bild och text.

Observationer och filmklipp från olika situationer och aktiviteter.

Förväntade effekter

Att barnen utvecklar en förståelse för för begreppet demokrati

-alla får lov att tycka och ha en åsikt, men det är inte alltid man får som man vill

-att alla känner att deras åsikt är viktig. Det är okej att tycka annorlunda, allas lika värde, allas röst är lika stark. 

-alla ska våga uttrycka sin åsikt och kunna lyssna på någon annan och acceptera att man inte alltid kan få bestämma

-alla ska utveckla en ökad känsla av ansvar och delaktighet

-alla ska få komma till tals, bli lyssnade på och känna trygghet

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: