Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande & delaktighet Sparven

Skapad 2017-06-19 10:06 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Miljö

 • Tydlig pedagogisk miljö där barnen kan påverka vad de vill göra
 • Lagom antal leksaker för att de själva ska kunna känna ansvar och lättare hantera städningen samt bilder för att tydliggöra sakernas plats.

Förhållningssätt

 • Vara lyhörda pedagoger som ser dialogen som den viktigaste delen för inflytande (lyssna, fråga, svara, förklara. Uppmana barnen att tänka själva och att de blir hörda. Arbeta utifrån barns perspektiv, att se tillvaron ur barnens synvinkel, vad som är meningsfullt för dem.
 • Respektera barnens åsikter. De ska få komma till tals och bli delaktiga. Vi ser det som viktigt att ge utrymme för barnens och föräldrarnas synpunkter. Barnen ska få göra sådant som de själva vill göra och ha inflytande i olika beslut.
 • Se till att alla barnen känner sig delaktiga, blir sedda. "Får vara med". Samspelet med barnet
 • Synliggöra barns inflytande.
 • Lära barnen förstå rätten till inflytande och hur den utövas, "lära dem olika strategier för inflytande"
 • Komma överens om något där barnen har varit med och tyckt själva.
 • Lära sig demokratiska processer. Lära barnen utöva inflytande och hitta strategier. Förstå hur de ska göra sina röster hörda.
 • Rätten till information. Inflytande av att vara informerad om det som sker. Skapar trygghet och vet man vad som är på gång kan man protestera och göra sin röst hörd.
 • Vi vuxna har det yttersta ansvaret eftersom vi " kan se längre", se konsekvenserana och ta ansvar på ett annat sätt. Vuxna som styr eller riktar och ej överlåta till barnen. Många beslut måste vi vuxna ta. Det är viktigt med yttre begränsningar och pedagogerna har alltid yttersta ansvaret för verksamheten.
 • Bra samarbete mellan oss vuxna, så vi har ett gemensamt förhållningssätt.

Leken

 • Ge leken tid och inte avbryta för mycket
 • Ordna en lekmiljö som barnen är intresserade av. Se vad de behöver i leken.

Metoder

 • Ge barnen valmöjligheter i vardagen. Erbjuda alternativ och kunna välja
 • Skriva upp på papper det barnen önskar att göra
 • Bilder som visar vad man kan göra
 • Tecken som stöd för att lättare kunna uttrycka sig
 • Veckoschema med bilder

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Observationer av vad vi ser, delge varandra

Dokumentation med bilder via blogg

Dokumentation via väggar för att barnen ska kunna reflektera över bilderna

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Vi vill höra att de kommer med förslag på vad de vill göra

Vi vill se att de tar ansvar för miljön

Vi vill se att de uttrycker vad de vill, t.ex. kan välja vilka sånger vi ska sjunga mm.

Vi tror starkt på att arbetet med barns inflytande leder till bättre resultat och bättre verksamhet.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: