👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda Haven

Skapad 2017-06-19 15:44 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap Svenska Kemi
Efter en storm är det spännande att gå på stranden och leta fynd, en sko, en snäcka, en tångruska eller en slipad sten eller en trasig plastdunk... men vänta nu! Plastdunken och skon ska väl inte vara med...eller? Allt för mycket skräp flyter iland på våra kuster - vi måste agera! Havet är som en skattkista fullt av nya spännande saker att upptäcka och lära oss mer om. Det sprudlar av liv och rörelse under ytan. Så vill vi att det ska förbli! Vad behöver vi då göra?

Innehåll

Detta temaarbete kommer att bedömas utifrån fyra olika skolämnen. Förmågorna som ska bedömas är i några fall lika i ämnena och en del är ämnesspecifika. Eftersom vi sambedömer de bedömningsgrundande moment som ni gör så sparar detta tid främst för er elever men även för oss lärare.
 
Vi kommer arbeta på följande sätt:
 
- se filmer
- söka fakta
- föra samtal/diskutera i helklass och i mindre grupper 
- åka på strandexkursion
- ha lärarledda genomgångar
- arbeta enskilt och i grupp
 
 Några av filmerna finns att se på "Håll Sverige ren´t" hemsida.
 
 
Centralt innehåll/frågeställningar
Utifrån Bi/Ke

Förklara varför haven är så viktiga på jorden

Förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.

Berätta vad som gör Östersjön speciellt som hav.

Berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet.

Ge exempel på marina näringskedjor.

Vilka är hoten mot havslevande djur – hotade djurarter?

Hur ser nedskräpningen ut på västkusten?

Vilka olika typer av skräp/avfall hittar man vid havet?

Varifrån kommer skräpet avfallet?

När anser man att skräp är skräp och inte en resurs

Utifrån Sv/Sh

Tala

Delta i samtal och diskussioner med egna tankar, reflektioner, idéer och påståenden.

Använda ett språk som är riktat mot vald/tilltänkt mottagare.

Söka

Ge exempel på källor som är/ är inte lämpliga att använda, och varför?

Använda dig av ett källkritiskt och ett förhållningssätt i arbetet med temat

Skriva

Skriva en text med de speciella drag som den genre du valt ska ha.

I texten ska dina egna åsikter och kunskaper klart framgå oavsett genre.

I texten ska det klart framgå vad som är dina egna ord och vad som hämtats direkt från annan källa. 

 

Avslutande diskussion kring: HUR kan vi stoppa nedskräpning av kust och hav och VARFÖR vi ska göra det?

 

Begrepp: 

 

 

ARTFATTIG

BRÄCKTVATTEN

SALTVATTEN

SÖTVATTEN

KOLONI

FOTOSYNTESEN

KAMOUFLAGE

MILJÖGIFTER

YNGEL

PRODUCENT

NEDBRYTARE

MARINT SKRÄP

DEPONI

VIRVELO RÅDEN

MIKROPLAST

PLANKTON

ATTITYSFÖRÄNDRINGAR

ÅTERANVÄNDA/ÅTERVINNA

 

 

OLJEUTSLÄPP

DÄGGDJUR

ROVDJUR

EKOSYSTEM

NÄRINGSKEDJA

EBB

FLOD

TRÅLNING

ROM

KONSUMENT

EKOSYSTEMTJÄNST

FILTRERADE ORGANISMER

BETEENDEEFFEKTER

REPRODUKTION

DAGVATTEN

UTSLÄPP

AVLOPPSVATTEN

 

 

 

 

 Bedömning
Ditt  arbete kommer att bedömas utifrån:
 • gruppens/din insats och resultat i det grupparbete som ni redovisar muntlig
 • kvaliteten och kraven i din enskilt skrivna text i valfri genre.
 • din visade kunskap kring källkritik och internetpolicy.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh Bi Ke
Kunskapskrav NO - Åledsskolan åk 6, TEMA Rädda haven

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, hälsa, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och granska information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska samband och begrepp - naturen och människan
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang genom att beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Använder några av biologons begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Använder relativt många av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. God användning av biologins begrepp.
Kemiska samband, produkter i samhället
KEMI
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Sv Sh Bi Ke
Kunskapskrav Sv- Åledsskolan åk 6 - TEMA Rädda haven

E
C
A
SKRIVA TEXT innehållsmässigt
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
SKRIVA TEXT språkmässigt
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
INFORMATIONSANVÄNDNING
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
REDOGÖRA
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Sv Sh Bi Ke
Kunskapskrav So- Åledsskolan åk 6 TEMA Rädda Haven

E
C
A
UNDERSÖKA/BESKRIVA/RESONERA
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
INFORMATIONSANVÄNDNING
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet
PÅVERKAN i SAMHÄLLET
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.