Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

17- 1800-talet

Skapad 2017-06-20 08:52 i Nolbyskolan Alingsås
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Sveriges och Europas historia under 17- 1900-talet.
Grundskola 6 Historia
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med Sveriges historia under 17- och 1800-talet. Vi ska ta reda på hur historien har påverkat och hjälpt till att forma det samhälle vi lever i idag.

Innehåll

Vi ska arbeta vidare med historia och fokuserar då på 17-1800-talet. Vi arbetar utifrån "stora frågor" för att ta reda på hur historien har påverkat och hjälpt till att forma det samhälle vi lever i idag.

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om hur jordbruket förändrades under tidsperioden
 • berätta om varför befolkningen ökade samt konsekvenserna av detta, för människor och samhällen
 • berätta om hur politiken förändrades under tidsperioden
 • berätta om hur tidsperioden påverkat det samhälle vi lever i idag
 • berätta om hur vi kan veta något från den här perioden
 • resonera kring hur vi kan lita på källorna
 • tolka och visa spår av historien i vår tid
 • resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika berättelser om historien
 • använda historiska begrepp i dina förklaringar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om hur jordbruket förändrades under tidsperioden
 • berätta om orsaker och konsekvenser för människor och samhällen utifrån folkökningen
 • berätta om hur politiken förändrades under tidsperioden
 • berätta om hur tidsperioden påverkat det samhälle vi lever i idag
 • berätta om hur vi kan veta något från den här perioden
 • resonera kring hur vi kan lita på källorna
 • tolka och visa spår av historien i vår tid
 • resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika berättelser om historien
 • använda historiska begrepp i dina förklaringar.

 

Undervisning

Vi arbetar med de stora frågorna utifrån de faktafilmer och faktatexter vi möter. I gemensamma diskussioner och enskilda skrivuppgifter söker vi svar på hur historien påverkat vår samtid. 

Stora frågor:

 

 1. Varför kallas en del av den här perioden för “frihetstiden”?

 2. Vad var Ostindiska kompaniet och vad gjorde de?

 3. Vad var “upplysningen”, och hur märktes den i Sverige?

 4. Varför kallas en del av den här perioden den “Gustavianska tiden”?

 5. Hur utvecklades jordbruket under den här perioden och vad fick det för konsekvenser?

 6. Varför ökade befolkningen kraftigt under den här tiden och vad fick det för konsekvenser?

 7. Vad innebar ångmaskinen för Sverige?

 8. Hur förändrades barns levnadsvillkor under perioden?

 9. Vad är folkrörelser, och varför uppstod de under 1800-talet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: