Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Språk VT 2017

Skapad 2017-06-20 12:32 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Planering inför VT 2017

Innehåll

Språk

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

 • Diskutera
 • Skriva
 • Räkna
 • Alfabetet
 • Lära sig nya ord
 • Drama
 • Sjunga
 • Berätta vad de har gjort under dagen och beskriva vad de har skapat.
 • Symboler och trafikskyltar
 • Internationella språk

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

 • Barnen diskuterar ofta vidare om saker som vi gör i verksamheten och vill gärna veta mer.
 • Barnen återkopplar det vi har pratat om tidigare när vi tar upp samma diskussion.
 • Barnen reflekterar över situationer.
 • Barnen pratar mycket och ställer frågor under den pedagogiska lunchen.
 • Ljudar ord
 • Upprepar ofta alfabetet i sång och ord.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

 • Skriva alfabetet
 • Tyda symboler
 • Samtalar med sina kompisar
 • Turtagning vid samtal
 • Räknar

Syfte och mål, Vart ska vi?

Verksamheten ska erbjuda barnen rikligt med tillfällen där språket är i fokus på ett sätt som är anpassat för barnen, detta görs dagligen i olika situationer som uppstår under verksamheten.

 Syftet är att erbjuda barnen en stimulerande språkmiljö med varierade språkaktiviteter t.ex. genom att barnen får: sjunga, lyssna/prata om böcker som en aktiv aktivitet, skapa berättelser genom drama, rita, "upptäckarskriva", prata om symboler i trafiken och i vår närmiljö, internationella språk, använda lärplattan med en kompis samt att prata med och bli lyssnad på av oss pedagoger. I samlingarna återkopplar vi till det vi har gjort på förmiddagen, där vi går igenom almanackan varje dag. Vi diskuterar också med barnen spontant när det visar intresse för något för att fördjupa deras kunskaper och för att väcka intresse.

 

Syfte

 1. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

 2. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 3. Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 4. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 5. Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa…

 

Mål

Vi har under vårterminen arbetat med målområdet språk. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll. Samlingar eller projekt sker utifrån barnens intressen.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för berättandets struktur.
 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för lyssnandet genom deltagande i kommunikativa situationer, såsom samlingar.
 • Efter ålder om mognad ges möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråket genom vår miljö.
 • Efter ålder och mognad med hjälp av lärplattan ges möjlighet till förståelse för hur kommunikation kan ske med bilder.

 

Metod

Bokvecka, språksamlingar, boksamtal, vi ser över språkmiljön på avdelningen genom att vi pedagoger sätter upp bilder på alfabetet, och de barnen har ritat och skrivit på deras teckningar. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att öva på skriftspråket när de har gjort klart sin teckning. Vi använder också Ipadens olika språk-appar för att uppmuntra deras skrift- och språkutveckling. Sjunger sånger. Varje vecka har vi en ”Veckans fotograf”, som efter att den fotograferat får samtala med en pedagog om sina bilder. Detta sätter vi sedan upp på vår fotovägg.

Material

Pennor, papper, böcker, utklädningskläder, sångkort, Ipad, utskrivet material på alfabetet, kamera

Hur gör vi?

 • Planera in en bokvecka, där barnen får ta med sig sin egen bok. Där de får öva på att stå i centrum och öva på sin talförmåga. De får öva på svåra ord som vi stöter på i vardagen och ökar barnens ordförråd.
 • Vi har ett målarrum där barnen får utveckla och öva på sitt skriftspråk.
 • Vi går till biblioteket med jämna mellanrum, där barnen får välja böcker utifrån deras intressen.
 • Vi har veckans bokstav där vi varje vecka lär oss en ny bokstav och relaterar till vilka ord som har med bokstaven att göra.
 • Vi uppmuntrar barnen att läsa böcker och bekräftar verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt.
 • Vi pedagoger uppmuntrar öppenhet för att barn visar intresse för experimenterande av språk i olika former samt modaliteter, som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild.
 • Vi synliggör barnens språkliga processer som blir en grund för dialoger och fortsatt nyfikenhet och arbete.
 • Vi har tillgång till att använda digitala medier så som Ipad, dator, kamera tillsammans med barnen.
 • Vi pedagoger uppmärksammar barnens intresse av skriftspråk. Om barnen t.ex. ser sin bokstav i naturen bekräftar vi de genom att svara ”ja, det är din bokstav. Kul att du såg din bokstav i naturen”.

Hur förbereder vi barnen?

 • Vi pratar om att vi ska ha olika aktiviteter, varför och vad vi ska lära oss.
 • Vi återkopplar till det vi gjorde förra gången för att barnen ska få det återberättat för sig och komma ihåg.
 • När vi ska göra en aktivitet så ger vi barnen instruktioner och ber dem återberätta så att vi pedagoger vet att de har förstått.

Hur utmanar vi barnen?

 • Vi utmanar barnen utifrån deras utvecklingsnivå och ser till att vi befinner oss i den proximala utvecklingszonen.
 • Vi spinner vidare på deras intressen och utmanar dem i det de inte vet för att de ska utvecklas inom det som barnen är intresserade av.
 •  

Hur inspirerar vi barnen?

 • Vi inspirerar barnen genom att vi tar tillvara barnens intressen och bygger vidare på det, på så sätt inspireras barnen automatiskt. Genom att några barn är intresserade av något blir fler barn inspirerade av det och hittar intresse i det också.
 • Om vi ska göra något nytt så försöker vi att göra det spännande och intressant och återkoppla till barnens vardag och ställer frågor till barnen.

 

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

 • Vi arbetar med språket i vår dagliga verksamhet
 • Vi har språket som fokus i vårt projekt Snick & Snack, där vi tänker oss att använda språket som bas. Där vi skriver mycket, frågar vilka bokstäver som orden innehåller.
 • Detta gör vi i två olika grupper, Snick där barnen är lite äldre, arbetar vi med ord. Snick där barnen är lite yngre, arbetar vi med veckans bokstav.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Vi observerar och dokumenterar genom Ipad och kamera där både vi pedagoger och barnen tar foton och filmar. Vi sätter upp alster på väggarna som barnen skapar och skriver, foton som påvisar i vilken lärprocess som vi befinner oss i nu.

Unikum: Vi dokumenterar kontinuerligt i Unikum, där föräldrar kan ta del av vår dagliga verksamhet.

Vad ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och deras utveckling.

 Förberedelser

Vilket material behövs?

Ipad, kamera, dator, pennor, papper och whiteboardtavlan.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: