Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust, svenska!

Skapad 2017-06-20 13:25 i Domnarvets skola Borlänge
Ett läsprojekt där eleverna sätter upp egna läsmål, får läsa efter intresse, träffar en författare och arbetar med litteratur på olika sätt. Eleverna får också läsa högt och ta del av ljudböcker. Ett projekt där man kan väcka elevernas läslust.
Grundskola 4 Svenska
Målet med detta arbetsområde är att Du ska få lust att läsa! Vi ska på ett spännande sätt upptäcka olika typer av litteratur, möta olika författare och läsa på olika sätt. Du ska få redskapen att utveckla din läsförmåga genom att lära dig använda olika lässtrategier.

Innehåll

 Arbetsområdets mål:

Under detta arbetsområde ska du få utveckla din läsning och din lust att läsa!

Du ska få möta olika typer av böcker och litteratur gemensamt med dina klasskamrater.

Du ska även få läsa olika skönlitterära böcker efter eget intresse. Du ska få öva dig i att reflektera och fundera över vad du läser, både muntligt och skriftligt. Du ska kunna återberätta handlingen  böcker och andra texter på ett förståeligt sätt för dina klasskamrater.Du ska få träna på att kunna följa angivna instruktioner för att utföra efterarbete med din lästa bok.

Du kommer att få lära dig om olika lässtrategier och utveckla redskap att läsa på olika sätt.

Undervisningens innehåll:

Du kommer få ta del av olika typer av litteratur på varierande sätt. Både genom egen läsning, högläsning, ljudböcker och bok/författarpresentationer.

Du kommer att få utveckla lässtrategier och få redskap att läsa olika typer av text.

Du kommer att få arbeta med reflektion och bearbetning av dina lästa böcker och texter på olika vis. Gemensamma diskussioner-parsamtal och egen reflektion. Vi kommer att samla de egna reflektionerna som boktips så att vi sedan kan dela med oss till varandra för att hitta nya favoritböcker!

Vi kommer att ha olika typer av läsutmaningar och mål.

Du ska genomföra en intervju av en vuxen och dennes läsintresse och få veta vilken litteratur denna har mött. Därigenom får vi lära oss om litteratur från olika tid.

Bedömning:

Din läsförståelse/förmåga att använda lässtrategier.

Din förmåga att sammanfatta och reflektera över det du läst.

Om och hur du han kännedom om några betydelsefulla författare och deras verk.

Din förmåga diskutera och muntligt redogöra för böcker och texter. Hur du beskriver din läsupplevelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
SVENSKA Lgr11 bedömningsmatris läsa och förstå

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Tolka och förstå text*. Analysera innehåll i texter* av olika slag. Förstå och reflektera över sammanhang i text*. Jämföra olika sorters texter*. (*Text = läst, hört, sett)
 • Sv
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text. Analyserar på ett enkelt sätt. Kan göra enkla jämförselser.
Läser och förstår innehållet i texter. Analyserar och jämför på ett utvecklat sätt. Kan läsa mellan raderna och hitta budskap (uttalade och outtalade)
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter, även det outtalade och det mellan raderna. analyserar och jämför på ett välutvecklat sätt. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
Se kopplingar mellan elevnära texters budskap och sina egna erfarenheter
Kan delvis på egen hand reflektera kring det upplevda* och framför enkla egna åsikter. Gör enkla kopplingar till egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet. Kopplar budskapet i texter till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Gör jämförelser, ser tydliga likheter och skillnader mellan olika texter samt drar egna slutsatser. Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter.
Samtala kring text*
Återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Försöker göra jämförelser mellan olika texter.
Återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman. Gör enkla jämförelser mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser utifrån olika texter.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) och poängen med olika texters innehåll. Jämför olika texter med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Ser sammanhang, drar slutsatser och motiverar dina slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: