👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Ettan ht

Skapad 2017-06-20 15:10 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur är man en god vän? Vilka världsdelar finns det och vilken är störst? Vad gör man på ett klassråd? Varför firar vi jul?

Innehåll

Genomförande:

Vi undersöker trafiken i närområdet.

Vi undersöker kartor över närområdet, Sverige och världen.

Vi diskuterar regler och normer som gäller i samhället, i skolan och i klassrummet.

Vi har klassråd och diskuterar mötesformer och demokrati.

Vi läser och pratar om julberättelsen från Bibeln.

 

Bedömning:

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i din målbok eller digitalt.

 

För att visa att du når målen ska du:

 • Delta aktivt i diskussioner kring normer och regler genom att förklara varför dessa behövs i vardagen.
 • Delta aktivt i diskussioner kring livsfrågor.
 • Peka ut världsdelarna på en karta och kunna säga något om skillnader i storleken.
 • Ge exempel på hur man kan bete sig säkert i trafiken.
 • Visa några platset i närområdet där det kan vara riskfyllt i trafiken.
 • Delta på klassråd.
 • Beskriva hur klassråden brukar organiseras.
 • Berätta något från julberättelsen i Bibeln.

Några begrepp:

klassråd, möte, ordförande, dagordning, protokoll, sekreterare, demokrati, röstning, majoritet,

trafikregel, vägskylt, fordon, fotgängare, cyklist, trottoar, blinker, övergångsställe, synlig, reflex,

jordglob, karta, världshav, världsdel, kontinent, land, stad, väderstreck, norr, söder, öster, väster, världsdelar,

kristendom, Bibeln, Betlehem, Jerusalem, Jesus, Maria, Josef, Gud, högtid,

livsfrågor, respekt, vänskap, kamratskap, värdegrunden, normer. regler, gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet, könsroller. relationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
SO Ettan

Förmågan att samtala om normer och regler.

 • Gr lgr11   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3   Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, till exempel gott och ont, rätt och orätt, regler och normer samt kamratskap.
Du motiverar dina åsikter i diskussioner om livsfrågor.
Du reflekterar över och diskuterar livsfrågor och ger tydliga exempel.

Förmågan att undersöka världen.

 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du gör enkla undersökningar om omvärlden.
Du använder karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att göra olika undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Förmågan att reflektera över trafiken.

 • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner till någon trafikregel.
Du känner till trafikregler och kan förklara varför man ska följa dem.
Du ser farliga platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan bete sig säkrare i trafiken.

Förmågan att delta aktivt i möten.

 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO  1-3   Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3   Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3   Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du deltar i klassråd och vet att man kan ta gemensamma beslut på klassrådet.
Du känner till de regler som gäller under klassrådet och att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du samtalar om normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de kan behövas. Du beskriver hur möten brukar organiseras och genomföras.