Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans läsvilor

Skapad 2017-06-21 09:02 i Kilbergets förskola Bollnäs
Här är en planering för avdelningen Vitsippans (3-5år) vilor hösten 2015.
Förskola
På avdelningen Blåsippan går barn i åldrarna 3 - 5 år. Efter lunchen har hela avdelningen läsvila. Vi delar in barnen i två vilor för att bättre anpassa vilorna efter barnens behov.

Innehåll

Vilan på gröna mattan - 4-5 åringarna

På den vilan sitter de äldsta barnen tillsammans med personal nummer 1 som har haft rast under lunchen.

Vi läser och samtalar om böcker med lite mer text samt kapitelböcker, där barnen får återberätta vad som hände senast vi läste ett kapitel.

De får även ibland massera varandra, med eller utan massagebollar, till en massagesaga eller massagesång.

Vilan på bilmattan - 3-4 åringarna

Här är barnen tillsammans med personal nummer 1.

På den vilan läser och samtalar vi om lättare böcker anpassad för barngruppen. Dessutom får de även rytmisk rörelseträning, avslappning med lugn musik eller massage med massagebollar. Vid behov kan de även få extra munmotoriskträning.

Syfte

Dela upp barnen i mindre grupper och anpassa läsvilan efter deras behov och förmågor, samt att ge barnen en lugn och avslappnade stund efter maten.

Barnen får lära sig att vänta på sin tur, lyssna aktivt och samtala om bokens innehåll.

Rytmisk rörelseträning för att integrera deras reflexer, samt stimulera deras utveckling. För att läsa mer om detta, gå in på Centrum för rytmisk rörelseträning.

Massage, med eller utan bollar, för att barnen ska få en lugn stund, och få beröra varandra på ett positivt sätt. På axelsson.se skriver de följande om barn och massage:
"Barn som lär sig ta på varandra på ett vänligt sätt får goda förutsättningar att bli trygga och empatiska medmänniskor. Massage kan vara ett sätt att motarbeta mobbning och få med alla barn i en gruppgemenskap.
Forskning visar att massage förbättrar barnens relationer till varandra, förbättrar förmågan till koncentration och inlärning och minskar aggressivitet. Massage kan göras till en naturlig daglig rutin i förskolan och skolan, precis som lunch och vila. Några minuters massage har visat sig minska stress och öka lugn och trygghet."

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: