👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal och de fyra räknesätten

Skapad 2017-06-21 10:42 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi använder oss av 10 siffror som tillsammans bygger upp oändligt många tal. Vi ska därför under cirka 5 veckor att arbeta med stora tal och bland annat utveckla vår förståelse för vilka värden olika siffrors positioner har. Vilket värde har till exempel trean i 3000000?

Innehåll

Årskurs 5 

Vi kommer att arbeta med området under cirka 5 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förmågan att använda och jämföra matematiska begrepp som är kopplade till positonssystemet.
 • förmågan att använda begrepp som är kopplade till multiplikation och division så som multiplicera, faktor, produkt, dividera, täljare, nämnare och kvot.
 • förmågan att lösa matematiska problem.
 • förmågan att välja och tillämpa metoder för att beräkna multiplikation och division med stora tal, t.ex. 12000/10, 1200/10, 12x10, 12x100.
 • förmågan att kommunicera med hjälp av matematikens uttrycksformer.
 • förmågan att genomföra överslagsberäkning och rimlighetsbedömning.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • läsa och skriva stora tal så som tusen, tiotusen, hundratusen, en miljon, en miljard.

 • ordna stora tal i storleksordning.

 • multiplicera en faktor med 10, 100, 1000 etc.
 • dividera en täljare med 10, 100, 1000 etc. 
 • använda begrepp som är kopplade till positionssystemet som till exempel ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental osv.
 • använda begreppen dividera, multiplicera, kvot, täljare, nämnare, faktor och produkt. 
 • överslagsberäkna och göra en rimlighetsbedömning.
 • lösa ett matematiskt problem och visa ditt tillvägagångssätt.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • stora tal.
 • multiplikation.
 • division.
 • problemlösning.
 • räknehändelser (textuppgifter).
 • matematiska begrepp. 
 • överslagsberäkning.
 • rimlighetsbedömning.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • arbeta med matematiska problem en lektion per vecka.
 • utvärdera dina matematiska mål regelbundet.
 • arbeta med laborativa uppgifter.
 • arbeta med digitala läromedel (NOMP, Bingel).
 • arbeta med matematiska begrepp (veckans begrepp, muntligt). 

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • Förståelse för begrepp som tagits upp under området  
 • Hur du löser problem  
 • Hur du väljer och tillämpar olika metoder och strategier  
 • Hur du kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer  
 • Hur du resonerar kring begrepp, slutsatser etc

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en avslutande diagnos på området. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.

Grovplanering för årskurs 5

Höstterminen 2017

 • Stora tal och de fyra räknesätten
 • Överslagsräkning och avrundning
 • Bråk, decimaltal och procent
 • Året och enheter

Vårterminen 2018

 • Geometri
 • Algebra
 • Lägesmått och diagram
 • Koordinater
 • Prioriteringsregler
 • Repetition och fördjupning av årskurs 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Stora tal och de fyra räknesätten

Har inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
Förmågan att läsa och skriva stora tal och sätta ut siffrans värde.
Du kan ännu inte läsa och skriva stora tal så som tusen, tiotusen och hundratusen. Du kan ännu inte heller sätta ut siffrornas värde.
Du kan läsa och skriva stora tal som tusen, tiotusen och hundratusen. Du kan sätta ut enstaka positioners värde.
Du kan läsa och skriva de flesta stora tal. Du kan även sätta ut siffrornas olika värden.
Du kan läsa och skriva de flesta stora tal. Du kan även sätta ut tiondelar och hundradelar.
Förmågan att storleksordna stora tal.
Du kan ännu inte sätta ut stora tal i storleksordning.
Du kan med stöttning sätta ut stora tal i storleksordning.
Du kan med viss säkerhet sätta ut stora tal i storleksordning.
Du kan med säkerhet sätta ut stora tal i storleksordning.
Förmågan att multiplicera en faktor med 10, 100, 1000, 10000 o.s.v.
Du kan ännu inte multiplicera en faktor med 10, 100, 1000, 10000 osv.
Du kan multiplicera en faktor med 10 och 100 men har ingen strategi för att multiplicera en faktor med större tal med fler nollor.
Du kan multiplicera ensiffriga faktorer med 10, 100, 1000, 10000 osv.
Du kan multiplicera både ensiffriga och tvåsiffriga faktorer med 10, 100, 1000, 10000 osv.
Förmågan att dividera en täljare med 10, 100, 1000, 10000 o.s.v.
Du kan ännu inte dividera en täljare med 10, 100, 1000, 10000 osv.
Du kan dividera en täljare med 10 och 100 men har ingen strategi för att dividera en täljare med större tal med fler nollor.
Du kan dividera täljare med nämnare så som 10, 100, 1000, 10000 där kvoten blir större än 0.
Du kan dividera täljare med nämnare så som 10, 100, 1000, 10000 där kvoten blir mindre än 0.
Förmågan att använda begrepp som är kopplade till området, multiplicera, dividera, multiplikation, division, kvot, täljare, nämnare, faktor, produkt, överslagsberäkning, avrundning, rimlighet, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental.
Du använder ännu inte de matematiska begreppen när du samtalar i matematiken.
Du använder endast enstaka matematiska begrepp när du samtalar i matematiken.
Du använder de matematiska begreppen i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder de matematiska begreppen i bekanta eller nya sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Förmågan att göra en överslagsberäkning och en rimlighetsbedömning.
Du har ännu inte kunskap om reglerna för överslagsberäkning. Du kan ännu inte göra en rimlighetsbedömning.
Du har kunskap om reglerna för överslagsberäkning men tillämpar inte dem i praktiken. Du kan påbörja ett resonemang om rimligheten.
Du har kunskap om reglerna för överslagsberäkning och du tillämpar reglerna med relativt god säkerhet. Du kan även föra ett enkelt resonemang om rimligheten.
Du har god kunskap om reglerna för överslagsberäkning och du tillämpar dem med god säkerhet. Du kan även föra ett mer utvecklat resonemang om ett rimligheten.
Förmågan att lösa matematiska problem.
Du påbörjar ännu inte en lösning till ett matematisk problem. Du väljer ännu inte metod och strategi utefter problemets karaktär. Du beskriver ännu inte ditt tillvägagångssätt.
Du kan påbörja en lösning till ett matematisk problem. Du väljer inte metod och strategi utefter problemets karaktär. Du beskriver inte ditt tillvägagångssätt.
Du kan lösa ett matematisk problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina strategier och metoder är till viss del anpassade efter problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssättet till viss del.
Du kan lösa ett matematisk problem på ett relativt väl fungerande sätt. Dina strategier och metoder är relativt anpassade efter problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssättet på ett utvecklat sätt.