👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht läsår 17-18

Skapad 2017-06-21 13:42 i Getingeskolan Halmstad
Mall Getingeskolan
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer bl a arbeta med de fyra räknesätten, olika matematiska resonemang, begrepp .

Innehåll

Mål

Du ska:

* kunna räkna ut inom multiplikation/division inom 2,3,4,5,6 och 10-ans tabell.

* känna till något om matematikens historia

* kunna visa hur tal kan se ut på olika sätt.

* räkna ut tal med uppställning, växling inom addition /subtraktion.

* räkna  ut tal i huvudet inom additon/subtaktion.

* visa hur man på olika sätt kan beskriva en matematisk händelse (bild, siffror, text, material)

* läsa av en tabell/ ett diagram.

* kunna berätta/prata/resonera om sannolikheten i slumpmässiga försök och rimlighet

* kunna digitala och analoga klockan

* kunna jämföra areor, omkrets samt uppskatta och mäta omkrets.

* kunna förminska, förstora när du ritar av en enkel form 

* kunna räkna ut tal med "luckor". (algebra)

* kunna använda dig av proportionella samband t ex ökning av recept från 2 pers till 6 pers.

* kunna lösa ett problem med en lösning som fungerar i förhållande till problemet.

* kunna veta på vilken plats t ex hundratalen stå i ett tal med fyra siffror.

 

 

Arbetssätt

Undervisning:


* Multiplikation/division med 2, 3, 4, 5, 6,10

* Matematikens historia

* Olika sätt att visa naturliga tal

* Uppställning och växling inom addition, subtraktion.

* Huvudräkning i addition, subtraktion

* Olika sätt att beskriva en matematisk händelse.

* Sannolikhet i slumpmässiga försök

* Statistik, tolkning av tabeller och diagram

* Klockan analogt och digitalt

* Jämföra areor, omkrets samt uppskatta och mäta omkrets

* Rimlighetsbedömning och överslagsräkning

* Skala, vid förminskning, förstoring

* Algebra

* Proportionella samband t ex ökning av recept från 2 pers till 6 pers.

* Strategier vid problemlösning.

* Positionssystemet

* Matematiska begrepp och symboler

 


Arbetsformer:
* Arbete enskilt, i par och i grupp
* Ha genomgångar
* Samtal kring matte
* Arbete i matteboken
* Rita räknehändelser
* Arbeta med konkret material
* Göra utmaningar

 

Bedömning

Dina kunskaper/färdigheter visar du kontinuerligt genom att:
* aktivt delta i enskilda och gemensamma praktiska/teoretiska övningar under lektionerna.
* delta i diskussioner och samtal
* göra diagnoser.

Detta kommer sedan ligga till grund för ditt skriftliga omdöme.

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3