👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ettan ht

Skapad 2017-06-21 13:57 i Frennarps byskola Halmstad
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Vilka matematikuppgifter är det bra att kunna utantill? Vilka ord använder man när man förklarar hur man räknat ut en uppgift? Vad är det för samband mellan addition och subtraktion?

Innehåll

Genomförande

Du ska lära dig:

 • sambandet mellan antal och tal
 • känna till och använda tallinjen
 • talen 0-12
 • begreppen fler, färre och lika många
 • jämföra antal med tecknen för större än > och mindre än < och likhetstecknet.
 • pengar: enkronan, tvåkronan och femkronan
 • valutan kronor och dess förkortning kr
 • skriva och räkna addition och subtraktion
 • addition och subtraktion på tallinjen
 • kommutativa lagen i addition
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • kontrollera subtraktion genom addition
 • subtraktion och addition med tre termer
 • kunna tiokompisarna automatiskt
 • göra uträkningar där termer fattas (öppen utsaga)
 • sambandet mellan uppdelning och term som fattas
 • beräkningar med pengar
 • addition och subtraktion inom talområdet 0–12
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter
 • hitta på en räknehändelse muntligt
 • dela upp tal inom talområde 0-12
 • utgå från en bild och skriva ett matematiskt uttryck till
 • delta i samtal och diskussioner
 • bilda subtraktionspar (ex. 6–2=4 och 6–4=2)
 • använda kunskaper om talfamiljer för att räkna ut vilken term som fattas
 • fylla i och tolka stapeldiagram
 • göra en egen undersökning och presentera resultatet i ett stapeldiagram
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 • Att diskutera matematik.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Talmönster
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

 

Du ska utveckla dina matematiska förmågor:

Problemlösningsförmåga

formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder

Begreppsförmåga 'använda och analysera matematiska begrepp samt samband mellan begreppen

Metodförmåga

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Resonemangsförmåga

föra och följa matematiska resonemang

Kommunikationsförmåga

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 Bedömning

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i din målbok eller digitalt.

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • genom summativa prov

För att visa att du når målen ska du: 

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-12
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-12
 • kunna tiokompisarna automatiskt
 • Känna till talen på tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • Känna till matematiska begrepp som till exempel addition och subtraktion
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.
 • Delta i matematiska diskussioner och kunna förklara hur du tänker.

Begrepp

 

siffra, tal, antal, räkneord, fler, färre, lika många, större än, mindre än, tillsammans, addition, subtraktion, addera, subtrahera, differens, term, geometriska objekt, dela upp, kontrollera, första, sista, fattas, mellan, sammanlagt, är lika med, hur många, hur mycket, lika, olika, plustecken, minustecken, stapeldiagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik ettan Höstterminen

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begrepp
Du förstår några begrepp som är kopplade till arbetsområdet och använder dem på rätt sätt.
Du förstår begreppen kopplade till arbetsområdet och använder dem på rätt sätt.
Du förstår och kan förklara begreppen som är kopllade till arbetsområdet.
Siffror, tal och räkneord 0-12.
Du kan räkneorden
Du kan para ihop siffrorna med räkneorden.
Du kan skriva siffror.
Du kan alla tiokompisarna automatiskt.
Taluppfattning och samband mellan tal och antal i talområde 0-12
Du kan ta fram det antal som talet visar.
Du vet vilket tal som kommer före och efter i talraden (tal 0-12).
Du storleksordnar tal.
Du storleksordnar tal inom talområde 0-100.
Jämföra tal med tecknen =><
Du kan med stöd jämföra tal och använda rätt tecken.
Du använder rätt tecken när du jämför tal.
Addition och subtraktion i talområde 0-12
Du räknar ut uppgifter i addition och subtraktion.
Du skriver addition- och subtraktionsuppgifter till bilder.
Du adderar och subtraherar och visar vad som händer på tallinjen.
Du räknar addition och subtraktion med flera termer.
Kommutativa lagen i addition
Du visar additioner på två sätt.
Du skriver additioner på två sätt och förstår att termerna i en addition kan byta plats.
Du förstår och kan förklara kommutativa lagen.
Sambandet mellan addition och subtraktion
Du räknar addition och subtraktion som hör ihop.
Du kontrollerar subtraktion med addition.
Du visar och förklarar hur talfamiljerna (triangeln) hör ihop.
Du väljer lämplig strategi för att räkna ut en uppgift. Du kan också förklara hur du tänker.
Öppna utsagor
Du räknar addition och subtraktion och ser vilken term som saknas. Till exempel 4+__=7, 5-__=3
Du räknar addition och subtraktion med flera termer och ser vilken term som saknas.
Diagram
Du fyller i ett diagram så man ser antalet.
Du läser av ett diagram.
Du ritar själv ett diagram.
Du jämför och analyserar resultatet i diagrammet.
Problemlösning
Du förstår frågan i uppgiften.
Du löser uppgiften genom att rita.
Du väljer räknesätt som passar för uppgiften och skriver på mattespråket.
Du skriver svar och bedömer om det är rimligt.