Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr,Matematik, Taluppfattning; Tal i decimalform, år 5

Skapad 2017-06-22 11:17 i Jutarumsskolan Halmstad
Taluppfattning I det här arbetsområdet ska du få träna upp din säkerhet när det gäller att förstå och använda dig av tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Taluppfattning I det här arbetsområdet ska du bl a få möjlighet att träna upp din säkerhet när det gäller att förstå och använda dig av tal i decimalform.

Innehåll

 

Syftet med arbetsområdet är att utveckla kunskaper om positionssystemet för tal i decimalform och skapa förståelse för hur tal i decimalform är uppbyggda. Eleverna ska förstå hur tal i decimalform förhåller sig till varandra på en tallinje.  De ska även få förståelse för hur man kan använda sig av tal i decimalform vid olika beräkningar och enhetsomvandlingar i vardagen.

Ur kursplanen:
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

 • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


 Aktuella begrepp:

siffror, tal, positionssystem, tallinje, talsorter - tiondel, hundradel, tusendel, decimaltecken, tal i decimalform, decimaltal, större än , mindre än ...

 

 Centralt innehåll åk 4-6:

  Taluppfattning och tals användning

 Problemlösning

Mål med arbetsområdet:

Under det här arbetsområdet ska du visa att du utvecklat din förmåga att kunna:
läsa och skriva tal i decimalform.

veta vad talsorterna i ett decimaltal kallas.

veta vad siffrorna i ett decimaltal är värda.

jämföra och storleksordna tal i decimalform.

avgöra vilka tal som kommer före och efter ett decimaltal.

läsa av och placera ut decimaltal på en tallinje.

förstå och använda de aktuella begreppen för arbetsområdet.


 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Arbetssätten varieras för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Olika metoder används och situationer skapas för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka/diskutera i grupp. Vi modellar tillsammans för att eleverna ska få verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Gruppindelningar varieras,  förkunskaper och intressen inventeras för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

I det här arbetsområdet kommer vi att:

 • på olika sätt arbeta med att befästa de aktuella begreppen. Vi kommer utforma och använda oss av olika lathundar som kan hjälpa eleverna att befästa de aktuella begreppen och momenten i arbetsområdet.
 • även använda oss av korta ma-filmer som tar upp de olika momenten/begreppen.  
 • färdighetsträna på bl a www.nomp.se  och www.bingel.se både i skolan och hemma.
 • även färdighetsträna med hjälp av uppgifter i "Koll på matematik" och med hjälp av uppgifter skapade för att stämma överens med arbetsområdets innehåll.
 • träna oss på att lösa olika typer av uppgifter, både rutinuppgifter och vardagsnära textuppgifter/problem valda ur olika läromedel och uppgifter skapade för att stämma överens med arbetsområdets innehåll.
 • genomföra hemuppgifter som utgår från pågående arbete med aktuella begrepp.
 • tillsammans träna oss på att föra och följa matematiska resonemang kring olika typer av lösningar.
 • stämma av vilka kunskaper som sitter och vilka som ev behöver repeteras.
 • uppmuntra och utmana eleverna på olika sätt till att ta ett utökat ansvar för sin inlärning.

 

 Bedömning

Under det här arbetsområdet kommer du att få visa att du:

- kan läsa och skriva tal i decimalform.

- vet vad de olika talsorterna i ett decimaltal kallas och vilken plats de har i ett tal.

- vet vad siffrorna i ett decimaltal är värda.

- kan jämföra och storleksordna tal i decimalform.

- kan avgöra vilka tal som kommer före och efter ett decimaltal.

- kan läsa av och placera ut decimaltal på en tallinje.

- förstår och kan använda de aktuella begreppen för arbetsområdet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: