👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2017-07-31 15:46 i Centralskolan _Västerteg
Det här arbetsområdet tar upp ljud + örat och ljus + ögat
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Akustik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud: hur det bildas, vad som ger det dess egenskaper och hur det sprids. Optik i sin tur är delen inom fysik som behandlar ljus. Ljud och ljus har en del saker genensamt vilket du kommer att se under det här arbetsområdet. Vi passar också på att titta på hur örat och ögat fungerar. Huvuddelen av bedömningen sker dock i ämnet fysik.

Innehåll

Genomförande

Vi kommer under vecka 35-41 att arbeta: 


* Med muntliga genomgångar och filmer

* Med häfte och instuderingsfrågor

* Inläst material

* Med laborationer och försök

* Gruppdiskussioner om naturvetenskapliga upptäckter, inom ljud och ljus, och hur de har påverkat våra levnadsvillkor.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

* Din förmåga att utföra fysikaliska laborationer, att reflektera över resultatet och att dokumentera ditt arbete.

* Din förmåga att använda fysikens och biologins begrepp, teorier och modeller.

* Din förmåga att resonera och beskriva olika upptäckter och företeelser i vardagslivet (kopplat till ljud och ljus) samt hur de har påverkat människan och samhället.

Detta gör vi i form av två skriftliga prov. Ett på ljud och ett på ljus. Dessutom ska du genomföra en undersökning, dokumentera den och lämna in. Se uppgift längre ned.

 

Du ska visa att du

- känner till ljusets och ljudets egenskaper.

- kan redogöra för vardagsfenomen kopplade till ljud och ljus.

- kan använda fysikens och biologins begrepp, teorier och modeller inom detta arbetsområde. 

- kan planera, utföra och dokumentera laborationer.

 

Begrepp och teorier som du ska kunna samtala om

Du ska kunna samtala om/beskriva/förklara:

 • vad en ljuskälla är
 • vad ljus är
 • vad en reflexion är och beskriva reflexionslagen
 • vad en brännpunkt är
 • skillnaden mellan konkav och konvex spegel
 • hur ljus bryts
 • vad totalreflexion är 
 • skillnaden mellan konkav och konvex lins
 • hur ett prisma kan bilda ett spektrum av färger
 • varför exempelvis en röd tröja ser röd ut
 • vad polariserat ljus är
 • vad laserljus är
 • vad olika former av radioaktiv strålning är och hur den uppkommer samt hur ögat är uppbyggt och fungerar

 

 • hur ljud bildas
 • hur ljud sprids i luft och vatten
 • hur ljud kan beskrivas som en vågrörelse
 • vad frekvens är
 • skillnaden mellan tonhöjd och ljudstyrka
 • vad resonans är
 • hur örat är uppbyggt och fungerar
 • vad infra- och ultraljud är

Filmer

Geggigt ljud

Ljudvågor - frekvenser (LTH)

Ljud - (LTH)

Resonans - (LTH)

Lyssna

Fysik direkt Ljud och Ljus (kap 4-5 +kap 10 olika sorters ljus)

Biologi direkt Syn och hörsel (kap 3 människan)

Bildspel

Ljud

Ljud och ljus

Uppgifter

 • Prov - Ljus och syn

 • Reflektera kring mörkerseende

 • Skriftligt prov på ljud och hörsel

 • Skriftligt prov om ljud

 • Planera undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Bi
Ljud och ljus

Påväg / Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
I diskussionerna ställer Du inte frågor. Du framför och bemöter ännu inte åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
Hur du använder det som du lärt dig ur böcker, film och andra källor
Du kan ännu inte använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Du kan inte skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner. Du skapar välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i fysik och biologi
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna. Du kan inte dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna, och du drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Undersökning
Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör inga dokumentationer av undersökningarna med hjälp tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om ljus och ljuds uppbyggnad,
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljusets uppbyggnad, Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om hur ljud och ljus fungear i olika sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
Du har ännu inte visat att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kunskap
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och ge exempel på några centrala natur vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala natur vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor