👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår planet åk 9 ht 2017

Skapad 2017-08-02 09:41 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 9 Fysik Kemi Biologi
Under temat vår planet kommer vi jobba med blandningar, hållbar utveckling, evolution och genetik. Temat kommer löpa ung. 34-43.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 • göra systematiska undersökningar
 • granska information, ta ställning och kommunicera.

Du kommer träna på att använda alla dina kunskaper i NO för att komma på potentiella konsekvenser i genteknik och miljö frågor. Vi kommer gå igenom hur teorierna fungerar, du kommer få granska information och fundera på eventuella konsekvenser. Du kommer få ta ställning och diskutera frågorna i grupp.

Vi kommer fokusera på att göra systematiska undersökningar i först i temat och åter komma till det i början av följande tema. Under den senare delen av temat kommer fokus mer ligga på att granska information, ta ställning och kommunicera.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- olika typer av blandningar och hur vi kan separera dessa
- om evolutionsteorin
- om arvsanlagen och hur anlag kan ärvas, exempel på genteknik och kunna komma på eventuella konsekvenser
- om ekosystem och potentiella konsekvenser av förändringar i ekosystemet
- hållbarutveckling och att göra en livscykelanalys
- viktiga begrepp såsom slamning, emulsion, lösning, extraktion, filtrering, indunstning och destillering.
- viktiga begrepp såsom  gener, kromosom, mutationer, kloning och genteknik.

 

Undervisning/Metoder

Vi kommer ha:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
Laborationer
Exkursion (fältstudie)
Eget arbete

Bedömning och redovisning

Ni kommer bedömmas på

I första delen kommer ni bedömmas på

praktiskt genomförande av laboration
labborations rapport

I andra delen kommer ni bedömmas på

Några mindre tester
diskussion kring frågor i genteknik
redovisning av eget arbete

 

I den blåmatrisen bedöms i detta område raderna:

I biologi:

 • Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Samband som rör människokroppen
 • Ekosystem, flöden och kretslopp

I kemin:

 • Kemiska processer och samband i naturen

 

I alla ämnena

första delen av temat: 

 • Använd utrustning
 • Resultat, modeller & teorier
 • Resultat, rimlighet & förbättring
 • Dokumentera undersökningar

andra delen av temat: 

 • Påverkan på miljö & hållbar utveckling
 • Samtala och diskutera
 • Frågor, åsikter & argument
 • Använda information & anpassa framställning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9