👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2017-08-07 10:34 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola 6 – 9
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningar för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Kommunikation

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information.
Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler, bilder och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Konkreta mål:

 • Kunna uttrycka dig på olika sätt tex genom bilder,tecken och symboler för att visa vad du vill och känner.
 • Kunna känna igen bokstäver, form och ljud.
 • Kunna känna igen några ordbilder och ord.
 • Kunna skriva bokstäver och några ord på datorn.
 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket.
 • Kunna turtagning i samlingar, när du spelar spel och när du kommunicerar.
 • Att följa enkla samspelsregler ex på raster.

Arbetssätt och undervisning

 I undervisningen kommer vi bl a att:

 • Arbeta med ordbilder på olika sätt och sammanhang.
 • Läsa sagor tillsammans.
 • Arbeta med bokstäver och ord i arbetsuppgifter, Ipad, smartboard och dator.
 • Arbeta med olika läsförberedande-,läs- och skrivövningar.
 • Gå till biblioteket och låna böcker.
 • Spela olika spel där kommunikation, ord, uttryck och turtagning är i fokus.
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer.
 • Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen som en röd tråd.

 

Bedömning

 Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och konkreta arbetsuppgifter samt sambedömning och fotografering.

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Kunskapskrav Kommunikation

Samspela, tala och samtala

 • KOM   samspela med andra,
 • KOM  7-9   .
 • KOM  7-9   Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  7-9   Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar
Centralt innehåll 1-9
Kunskapskrav
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)
Ny nivå
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen
Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas
Eleven tolkar andras av sikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i samman¬hanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

Tolka och förstå

 • KOM  7-9   Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  7-9   .
 • KOM  7-9   Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  7-9   Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  7-9   Handstil och att skriva med digitala verktyg.
Kunskapskrav
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar
Centralt innehåll 1-9
Kunskapskrav
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)
Ny nivå
Bok-och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljud lekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse
Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn.

Informationssökning

 • KOM  7-9   Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  7-9   Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
Kunskapskrav
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar
Centralt innehåll 1-9
Kunskapskrav
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)
Ny nivå
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt..
Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar
Centralt innehåll 1-9
Kunskapskrav
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)
Ny nivå
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Ny aspekt