👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker från Upplysningen till Realismen-test

Skapad 2017-08-08 12:21 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Realismen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • läsa och analysera olika typer av skönlitterära böcker och texter
 • förbereda och delta i diskussioner och argumentationer och framföra muntliga presentationer kring böcker och utdrag som vi behandlar 
 • anpassa ditt språk att tala och skriva utifrån de uppgifter som genomförs

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • förmågan att läsa och analysera olika klassikers innehåll och budskap, samt att koppla detta till den tid boken är skriven i, orsakssamband i boken och liknande texter
 • förmågan att koppla det du läst till egna upplevelser, händelser i världen samt kopplingar mellan boken och författaren
 • förmågan att delta i och föra diskussioner och argument kring klassiska texter samt framföra egna tankar och åsikter om texternas innehåll
 • förmågan att förbereda och framföra muntliga presentationer om klassiska författare

Hur:

 • läsa och skriva reflektioner/omdöme kring en vald klassiker
 • förbereda och delta i bokseminarier kring kortare utdrag ur klassiska texter
 • förbereda och framföra muntliga presentationer kring de böcker du har läst samt dess författare

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner kring vad en klassiker är, vilka böcker som blir klassiker och olika tidsåldrar inom litteraturhistorien
 • egen läsning av en klassiker samt att skriva reflektioner kring bokens innehåll
 • förberedelser inför genomförande av två bokseminarier
 • förberedelser inför och framförande av muntliga presentationer kring olika klassiska författare och dess verk

Uppgifter

 • Bokcirkel

 • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Kopia av Kopia av Kopia av Bedömningmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.
Hur du visar vad du har förstått
Du kan återge enstaka ord av innehållet, men kan ännu inte följa en instruktion.
Du kan på ett enkelt sätt återberätta det viktigaste av innehållet och du försöker följa en instruktion.
Du kan dessutom berätta detaljer ur innehållet och du kan följa en instruktion med tillfredsställande resultat.
Du kan återberätta en text med egna ord och följa en instruktion med gott resultat.
Hur du gör när du inte förstår
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda dig av några avancerade strategier för lyssnande och läsning .
Hur du väljer bland och använder arbetsmaterial
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna sammanhängande meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Hur du bearbetar och förbättrar dina framställningar
Du har svårt för att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du har förbättrat på ett enkelt sätt ditt uttal och dina texter.
Du har förbättrat på ett tydligt och avancerat sätt ditt uttal och dina texter. Du artikulerar korrekt.
Hur du kommunicerar
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
När du kommunicerar väljer och använder du dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa problem.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som är passande för att lösa problem.

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i målspråkslandet och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du har svårt att berätta något om hur det är där språket talas. Du kan ännu inte jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan på ett enkelt och tydligt sätt berätta något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter samt ge några egna åsikter.
Du kan redogöra erforderligt för och kommentera något om hur det är där språket talas. Du kan enkelt jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter. Du kan även framlägga egna åsikter och dra slutsatser.