👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2017-08-09 08:12 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med broar både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 5 – 6 Engelska Religionskunskap Matematik Samhällskunskap Idrott och hälsa Historia Fysik Geografi Teknik Bild Svenska
Vad är en bro? Varför bygger man broar? När började man bygga broar i Sverige? Vad finns det för olika brokonstruktioner? Vilket material används när man bygger broar? Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning? Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling? Kan man bygga mänskliga broar? Finns det broar inom religioner? Finns det konstnärer som arbetar med broar?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...           

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Analysera, genom att förklara och påvisa samband, samt se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Kommunicera, genom att redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Se helheter (Metakognition), genom att tolka, värdera, reflektera och lösa problem, samt pröva och ompröva.
 • Hantera information, genom att kritiskt granska den.
 • Använda begrepp i olika och nya sammanhang.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och skriva olika texter
 • samtala och diskutera om broar ur olika perspektiv så som tid, mellan människor, platser och livsåskådningar
 • skissa och bygga efter skissen
 • pröva och ompröva
 • bygga en modell
 • skriva om olika broar samt kunna använda rätt begrepp så som hängbro, valvbro, bågbro eller balkbro.
 • söka efter fakta om broar, tänk på att vara källkritisk

   Efter vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • känna till olika slags broar och vad som är specifikt för dem
 • förklara vad som gör de hållfasta och stabila
 • förstå och använda dig av begrepp på rätt sätt
 • göra en  ritning och bygga  en modell av en bro i grupp, alltså genomföra en konstruktionsuppgift
 • kunna skriva olika slags texter kopplade till ämnet
 • förstå hur broar förändrar och förenar människor och livsöden på olika sätt

 Detta kommer vi att bedöma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk

Matriser

Hi Fy Re Sv Ma Sh Tk En Bl Idh Ge
Bygga Broar

Skapande
Du kan använda olika tekniker och material på ett enkelt sätt.
Du kan använda olika tekniker och material på ett varierat och bra sätt.
Du kan använda olika tekniker och material på ett varierat och mycket bra sätt, samt med många idéer i ditt skapande.
Skriva engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver en engelsk text.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver en engelsk text.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver en engelsk text.
.
Problemlösning
Du kan på ett enkelt sätt lösa matematiska problem samt väljer metoder som passar ganska bra.
Du kan på ett bra sätt lösa matematiska problem samt väljer metoder som passar bra.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa matematiska problem samt väljer metoder som passar mycket bra.
Demokrati
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Läsande
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter.
Skrivande
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll.
Konstruktion
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Källkritik
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur information och källor kan användas.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur information och källor kan användas.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur information och källor kan användas.
Goda gärningar
Du kan på ett enkelt sätt diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och vad det innebär att göra bra saker för andra.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och vad det innebär att göra bra saker för andra.
Du kan på ett väl utvecklat sätt diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och vad det innebär att göra bra saker för andra.