👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogisk planering, fokusområde - socialt emotionellt. HT 17

Skapad 2017-08-09 10:43 i Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsplaner Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi startar terminen med fokusområde Social Emotionell utveckling. Vi kommer fokusera på det sociala samspelet. Med nya barn i gruppen vill vi att barnen ska känna trygghet, gemenskap & kunna uttrycka sina känslor.

Innehåll

 1. Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.) 

Vi har valt följande mål då de överensstämmer med vår strävan att skapa en trygg barngrupp som kan uttrycka sina känslor och få en lekfull samvaro där barnen har ett respektfullt bemötande mot varandra.  

Vi kommer vi att arbeta med att alla blir sedda och bekräftade i barngruppen. Även Mölndals vision talar om om en stad där vi får växa och må bra.

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Fokusområdet börjar redan under inskolningen då leken samt utforskande av våra pedagogiska miljöer får stort utrymme. Vi erbjuder barnen litteratur kring ämnena känslor och social kompetens som finns tillgängliga i våra läsmiljöer. Dokumentationen från undervisningarna kan barnen ta del av på väggarna och på så sätt kan samtalen och reflektionerna kring dessa leva vidare i utbildningen. 

Under både undervisningen och utbildningen vägleder vi barnen till att sätta ord på och uttrycka sina känslor. Vi sjunger sånger tillsammans med barnen om känslor för att skapa trygghet och gemenskap i gruppen. Vi kommer att introducera känslorna med uppstarten av temat - Bättre än världens bästa bok.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer

Vi kommer att läsa, sjunga, rita och samtala om känslor under hela dagen. I våra pedagogiska miljöer kommer det att finnas olika känslouttryck uppsatta på väggarna. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Under två undervisingstillfällen kommer vi att skriva enskilda pedagogiska planeringar. Temasagan - Bättre än världens bästa bok kommer att introduceras och användas för att prata om olika känslor och kompisrelationer. Med nya barn i gruppen kommer vi att arbeta med gruppstärkande aktiviteter. 

Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper för att skapa en trygg läromiljö.

Vi kommer att att undervisa i känslor och känslouttryck. Vi fokusera på känslorna glad, arg, ledsen. Vidare undervisning baserar sig på barnens förståelse om känslor. Vi kommer läsa och ha boksamtal i mindre grupper. Vi kommer skapa tillsammans med barnen för att skapa gemenskap, prata om hur man är en bra kompis och skapa trygghet i gruppen. För att reda på om målen uppfylls kommer vi att dokumentera och intervjua barnen om känslornas olika uttryck.

Brodin och Hylander (2010) menar att aktuell forskning visar att känslor och tankar utvecklas parallellt i ständigt växelspel och hur vuxna förhåller sig till barnen är av stor vikt. De vuxna behöver sätta ord på barnens känslor. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Under en undervisning för att stärka gemenskapen i gruppen kommer barnen att få möjlighet till att skapa tillsammans med temasagan och känslor som grunden.

I arbete med flerspråkighet bidrar föräldrarna med översättningar på våra känslor som vi kommer att arbeta med.

I vårt arbete med normkritiskt förhållningssätt ser vi det som en självklarhet att alla har rätt till att visa alla känslor och att dessa blir bekräftade. I sångerna och böckerna använder vi oss av pronomen hon, han och hen.

Under en undervisning kommer vi att samtala om känslornas olika uttryck.

Vi kommer att sjunga sånger där vi rör på kroppen och arbetar med att förstärka känslor genom att använda rörelser. Vi arbetar konernuerligt med tecken som stöd för att ge barnen verktyg till att uttrycka sig på olika sätt. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016