👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me

Skapad 2017-08-09 10:49 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde för första tiden i sjuan. Fokus på muntlig förmåga samt läsförståelse.
Grundskola 7 Engelska

Ny skola, ny klass, nya lärare! Allt känns nytt i början av sjuan! För att vi ska lära känna varandra ska vi börja med att arbeta med texter och film som handlar om identitet. Vem är jag och vem vill jag vara? Hur vill jag att mina vänner ska vara? Vi kommer att arbeta mycket muntligt, men vi kommer också att träna på att läsa olika typer av texter!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Din förmåga att förstå, sammanfatta och tolka innehållet i olika slags texter
 • Din förmåga att formulera dig i tal (samtal och presentation)
 • Din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • Du deltar aktivt i samtal kring temat (föra fram åsikter, ställa och besvara frågor samt hålla igång samtalet genom exempelvis följdfrågor)

 

 • Du anpassar ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang när du gör en muntlig presentation av en person

 

 • Du visar att du kan förstå och tolka innehållet i olika texter genom att sammanfatta, kommentera och diskutera texter vi läser

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Vi tränar på att samtala parvis och i grupper
 • Vi lär oss ord och fraser för att föra fram åsikter
 • Vi tränar på att ställa frågor (do-omskrivning) för att kunna hålla igång ett samtal
 • Vi tränar på att beskriva ord, omformulera oss och använda andra språkliga strategier för att göra oss förstådda.

 

 • Vi lär oss nya ord som behövs när man ska göra ett personporträtt
 • Vi tränar oss på att göra presentationer anpassade till syfte, mottagare och sammanhang

 

 • Vi läser, samtalar om och skriver kring olika texter
 • Vi tränar på att sammanfatta och ta ut det viktiga i texter

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:  • Din förmåga att formulera dig i tal (samtal och presentation)
  • Din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd
  • Din förmåga att förstå, sammanfatta och tolka innehållet i olika slags texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Samtala på engelska

Kriterier/nivåer

>>
>>
>>
Vilja och initiativ
Du deltar i samtal genom att använda enkla ord/fraser .
Du deltar aktivt i samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera och ställa frågor.
Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. DU utvecklar innehållet i samtalet genom att ammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar. Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet.
Strategi
"Utveckla ditt flyt"
När du stöter på ord du inte kan lyckas du oftast göra dig förstådd genom kroppsspråk/förklaringar.
Du visar ett varierat ordförråd och du har inga problem med att förmedla ditt budskap.
Du talar med flyt och inlevelse och hittar snabbt synonymer och omformuleringar vid behov.
Vokabulär
"Utveckla variationen i språket"
Du visar ett ganska begränsat ordförråd men du lyckas förmedla ditt budskap så att det blir begripligt.
Ordvalet är passande och varierat. Du hittar oftast rätt ord för att få fram ditt budskap.
Du visar ett mycket stort och varierat ordförråd, du använder synonymer och uttryck som är typiska för det engelska språket.
Uttal och intonation
"Öka ledigheten i språket"
Du uttrycker dig begripligt, trots att du har svårt att uttala vissa ord.
Såväl uttal som intonation fungerar bra även om påverkan från modersmålet ibland förekommer.
Din intonation är korrekt och ditt uttal är tydligt och säkert till allra största del.
Grammatik
"Utveckla din säkerhet i språket"
Du gör ibland grammatiska fel som delvis försvårar förståelsen eller leder till missförstånd.
Grammatiska fel förekommer men stör inte helheten.
Du gör ytterst få grammatiska fel och visar stor språklig säkerhet. Du klarar tex av att växla mellan olika tidsformer.

En
Muntlig framställning

Rubrik 1

Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från manus då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Inledning och Avslutning
Försök till inledning och avslutning.
Har en intresseväckande inledning och en avslutning som försöker sammanfatta.
Har en effektiv inledning samt tydlig avslutning där du sammanfattar och avrundar presentationen.
tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Språket är varierat och strukturen i presentationen och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
flyt
Du stakar dig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Engagemang
Presentationen framförs stundtals engagerat/intresseväckande, t.ex. en engagerad inledning, mitt eller avslut.
Presentationen framförs stundtals engagerat o intresseväckande, använder hjälpmedel och är förberedd.
Helheten i presentationen väcker intresse, presentatören är väl förberedd, använder hjälpmedel och är engagerad genom hela presentationen.

En
Engelska, läsförståelse

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Behöver stöd för att besvara frågor.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kopierare delar av texten utan att besvara frågan.
Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.