Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2017-08-09 11:08 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi arbetar dagligen med matematik. Vi löser problem inom talområdet 0-100 med både addition och subtraktion. Vi arbetar med geometri, statistik, mätning.
Grundskola 2 Matematik
Vi räknar varje dag på olika sätt och reflekterar över hur ofta vi använder matematiken.

Innehåll

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig utefter observationer av enskilda och gemensamma samtal, praktiskt och teoretiskt arbete. Se bedömningsmatrisen nedan. 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi räknar varje dag.

Tänk efter själv hur ofta du faktiskt använder matematiken varje dag. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med talen upp till 100.

Vi kommer även att bekanta oss med talen upp till 1000.

Vi lägger tal och pratar om de olika positionernas värde.

Vi löser matteproblem enskilt och tillsammans.

Vi berättar för varandra hur vi tänker och hittar olika strategier för att lösa uppgifterna.

Vi ska träna på att tänka efter om svaret är rimligt.

Vi färdighetstränar.

Vi använder iPad/spel för att öka förståelsen för talens uppbyggnad och för att få upp hastigheten i huvudräkning.

Vi kommer att arbeta praktiskt med klockan, vikt, volym, längd och geometri.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Matematik år 2

Ny nivå
Kan säga ordningstalen 1-31 i rätt följd och vet vad som kommer före och efter ett givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan med konkret material eller bild förklara värdet på siffrorna i ental, tiotal och hundratal upp till 1000.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt
Påbörjat
På god väg
Kan
Kunna beskriva mönster i enkla talföljder med 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan addera upp till 20.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan subtrahera upp till 20.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstår att räknesättet multiplikation är upprepad addition.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan addera och subtrahera upp till 100 utan tiotalsövergång.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan namnge de geometriska figurerna; kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan beskriva de geometriska figurerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan hela analoga klockan.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan beräkna tid; kvart, hel och halv timme.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan veckodagarnas antal och namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan våra fyra årstider i rätt ordning och vet vilken som kommer före och efter.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan årets månader i rätt ordning.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan mäta en sträcka med lämpligt mätinstrument och ange rätt enhet.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstår begreppet omkrets och kan mäta densamma.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan avläsa enkla diagram.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan fortsätta ett mönster och se symmetri i olika figurer.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan väga olika saker och ange rätt enhet.
Påbörjat
På god väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: