👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna

Skapad 2017-08-09 11:14 i Provskola Färgelanda
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia
I detta arbetsområde skall vi arbeta med en av Sveriges nationella minoriteter. Vi skall t ex lära oss hur samerna behandlats historiskt och vilka problem de mött och möter idag. Fokus kommer att ligga på att kunna söka information, värdera informationen och resonera kring frågorna.

Innehåll

 

 

 

                  Sapmi - samernas land 

Klasserna 8abc, veckorna 34-36 

Under några veckor skall vi arbeta med en av Sveriges ursprungsbefolkningar och de frågor vi skall kunna svara på efter avslutat arbete är: 

Vilka är samerna? Var bor de och hur har deras liv förändrats genom historien?
Vilka problem har de stött på genom histo
rien, och vilka problem stöter de på idag?
Vad är speciellt för den samiska tron?

Du kommer att få söka information, värdera och resonera kring olika frågor och i bedömningsuppgiften kommer du att få resonera och ta ställning i några frågor vi diskuterat.

MATERIAL

Geografi s 260-262
Religion 7 s 16-21
Historia ? Stora blå s 170-171
Samhälle 7 s 30-33
Kopierat material

På lektionen den 12/13 september skall du få skriva i 60 min om samerna och reflektera utifrån några frågor vi kommit överens om innan. Du kommer att få använda tidningsartiklar vi läst och fundera utifrån samernas liv och de problem de stött på och stöter på.

 1. Introduktion, vilka är samerna, vad är Sápmi sh7 s 30-33
 2. Samernas tro, re7 s 16-21
 3. Kolonisering? hi s 170-171, artikel ”Hatbrott mot samer i norra Sverige”
 4. Samerna – renskötarna. Ge s 260-262. Artiklar om Kallaksgruvan i Jokkmokk.
 5. Skriva om samerna, träna inför bedömningstillfället lektion 6

Bedömningstillfälle 60 min

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9

Matriser

Hi Sh Ge
Samerna

Rubrik 1

Samerna är beroende av stora marker för att renarna skall ha bete både sommar och vinter. Norra Sverige är beroende av fler arbetstillfällen och större skatteintäkter. Skall gruvbolaget få öppna en gruva i Kallak? Vilka konsekvenser får det? Vad tycker du och varför? Ge minst två exempel från artiklarna som stödjer din åsikt. Resonera!
Nivå 1
Använder några begrepp. Har en egen uppfattning och underbygger denna med enkla exempel från artiklarna. Ger minst en konsekvens som underbyggs av enkla exempel från artiklarna. Sammanhängande och begriplig text.
Nivå 2
Använder till stor del relevanta begrepp. Har ett tydligt resonemang med en egen uppfattning och konsekvenser som underbyggs med något komplext orsakssamband . Beskriver frågorna ur flera perspektiv. Sammanhängande och begriplig text.
Nivå 3
Använder genomgående relevanta begrepp. Har ett tydligt resonemang med en egen uppfattning och konsekvenser som underbyggs med komplexa orsakssamband . Tolkar och analyserar helhet och detaljer. Beskriver frågorna ur flera perspektiv. Sammanhängande och begriplig text.
Aspekt 1
Begrepp, fakta Analys Kommunikation Värdera källor

Ny rubrik

De första samerna bosatte sig i norr då inlandsisen försvann. Deras liv har förändrats. Hur då? Tänk på hur de lever, vad de trodde på/tror på t ex. hur har samerna som folkgrupp behandlats av det svenska samhället?
Nivå 1
Använder några begrepp. Har en egen uppfattning och underbygger denna med enkla exempel från artiklarna. Ger minst en konsekvens som underbyggs av enkla exempel från artiklarna. Sammanhängande och begriplig text.
Nivå 2
Använder till stor del relevanta begrepp. Har ett tydligt resonemang med en egen uppfattning och konsekvenser som underbyggs med något komplext orsakssamband . Beskriver frågorna ur flera perspektiv. Sammanhängande och begriplig text.
Nivå 3
Använder genomgående relevanta begrepp. Har ett tydligt resonemang med en egen uppfattning och konsekvenser som underbyggs med komplexa orsakssamband . Tolkar och analyserar helhet och detaljer. Beskriver frågorna ur flera perspektiv. Sammanhängande och begriplig text.