👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering engelska åk 7

Skapad 2017-08-10 14:40 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Engelska – pedagogisk planering

Engelska är ett ämne där samma förmågor tränas och utvecklas kontinuerligt. I årskurs sju till nio sker en progression av dessa förmågor och de tränas under samtliga terminer. Engelska är med andra ord inte ett ämne som bygger på olika ämnesområden, som exempelvis historia eller fysik. De centrala förmågorna är, enligt nationella styrdokument, läsa, lyssna, skriva samt tala. Dessutom förväntas eleverna känna till något om levnadsförhållanden och kulturella företeelser (s k realia) i engelskspråkiga länder.

Lyssna:

 •      Vi lyssnar på talad engelska från läromedlet och andra källor. Förståelse kontrolleras genom samtal, frågor och diskussion i helklass eller mindre grupper eller genom skriftliga hörförståelsetester. Dessutom lyssnar vi på presentationer, åsikter, sammanfattningar m m som görs av klassens elever.

Läsa:

 •      Vi läser texter från läromedlet och digitala eller tryckta källor. Vi läser faktatexter, nyhetstexter, låttexter och skönlitterära, berättande texter. I årskurs sju läses främst förkortade och/eller förenklade texter och i årskurs nio läses längre och svårare texter, exempelvis romaner. Förståelsen visas på samma sätt som i avsnittet ”Lyssna”.

Tala:

 •      Vi samtalar om sådant vi läst eller hört och visar att vi kan uttrycka förståelse för innehållet. Vidare görs grupp- och helklassdiskussioner, dialoger, inspelning av korta filmer, redovisningar m m. Vi lägger fokus på att kunna uttrycka sin förståelse, att interagera, att tala med gott flyt och uttal och på ett varierat och språkligt korrekt sätt.

Skriva:

 •      Vi skriver texter av olika karaktär: sammanfattningar, faktatexter, dikter och berättande, analyserande eller redogörande texter. I processen strävar vi efter att bearbeta och förbättra texterna så att de är anpassande till syfte och mottagare.  Vid bedömning av texters kvalité tas hänsyn till flyt, meningsbyggnad, ordförråd, språkriktighet, variation samt innehållets tydlighet och utförlighet.

Språkriktighet:

 •      Vi utvecklar språkriktigheten genom lyssnande, läsning, talande, skrivande samt genomgångar och språkövningar. Vi fokuserar på stavning, grammatiska strukturer och meningsbyggnad. Språkriktigheten bedöms i elevens produktion av talad och skriven engelska.

 

Specifikation av grammatiska moment (avvikelser kan förekomma):

åk 7:                    

 • Obestämd/bestämd artikel
 • Substantiv regelbunden och oregelbunden plural
 • Genitiv
 • Verbformer presens/preteritum regelbundna/oregelbundna verb
 • Futurum
 • Enkel/pågående form
 • Adjektiv komparation
 • Pronomen
 • Do-omskrivning
 • There is/are, It is
 • Some/any

 

Ordförråd:

 •      Ordförrådet fylls på kontinuerligt främst genom lyssnande och läsning. Nya ord behöver också läras in aktivt, ofta i form av läxor. Vi betonar att ord ska kunna användas i sammanhang och att vi ska kunna använda olika strategier (förklaringar, omskrivningar m m) när ordförrådet inte helt räcker till. Ett stort ordförråd är en viktig förutsättning för att kunna uttrycka sig på ett varierat och bra sätt. Detta bedöms i elevens produktion av talad och skriven engelska.

Realia:

 •      Vi lär oss om engelskspråkiga länders historia, geografi, kultur och samhälle. Vi fokuserar mest på Storbritannien och USA, men även på andra länder som Irland, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika m fl. Vi lär oss om viktiga förhållanden i dessa länder och gör jämförelser med svenska förhållanden. Kunskaperna redovisas på olika sätt: muntliga och skriftliga presentationer, diskussioner och frågor.Länk till centralt innehåll och kunskapskrav:

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska/subject.htm?webtos=GR&tos=GR&subjectCode=GRGRENG01#anchor3