👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisveckor

Skapad 2017-08-10 15:58 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Uppstart på hösten med fokus på att barngruppen ska sammansvetsas och dela glädje, tankar och upplevelser om kamratskap och andra värdegrundsfrågor för ökad trygghet och trivsel.

Innehåll

På Trollsländan kommer vi att starta upp vår hösttermin med sex "Kompisveckor". Vi anser att det är betydelsefullt att arbeta med värdegrundsfrågor, hur vi behandlar varandra och att vi tillåts att vara olika. Genom t.ex. rollspel och musik tycker vi att vi hittat en lekfull nyckel till att inspirera våra trollsländor att  visa en större acceptans för varandra.

Mål;

Målet är att vi tidigt i vår nya barngrupp skapar ett tryggt och tillåtande klimat. Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna sätta ord på sina känslor, välkomna varandra, lyssna till varandra och visa hänsyn för varandra och våra saker, säga stopp och be om hjälp.

Syftet;

Vårt arbete med kompisprojektet syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att vi alla är olika men lika unika.

Genomförandet;

Utifrån materialet Stegens nyckelbegrepp skapar vi förförståelse för hur vi kan vara bra medmänniskor och utvecklar vår sociala och emotionella kompetens. Vi funderar tillsammans över hur vi bemöter varandra,  vilka regler vi behöver ha för att må bra tillsammans och hur vi kan hantera våra egna känslor. Till vår hjälp har vi Linda Palms kompisböcker samt figurerna Igelkotten och Kanin med vänner som kommer att leda, leka och lära med oss. Vi kommer även att arbeta mycket med rollspel med inspiration från Ugglan och kompisproblemen där vi inspirerar och väcker problem som barnen får vara med och lösa samt diskutera kring.

Det ska vara lustfyllt att lära och därför kommer vi genom skapande, musik, rörelse och sång, teater/rollspel samt sagor undervisa om hur vi kan samspela med varandra och utveckla våra kompisrelationer.

Dokumentation;

Vi kommer dels att anteckna barnens tankar och funderingar samt ta bilder/filma barnen under våra olika aktiviteter. Föräldrarna kan följa vårt arbete på Unikum, Trollsländans blogg samt vår pärm i hallen. Genom vår pärm kan barnen på avdelningen följa och reflektera kring vårt projekt. Vi kommer även att återberätta och reflekterar i grupp med hjälp av vår Starboard/pärmen.

Utvärdering;

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016