👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mod förr och nu - HT 2017

Skapad 2017-08-10 16:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering i svenska där vi arbetar utifrån tema mod förr och nu. Läsa och analysera och skriva olika slags texter. Planering i musik där vi skapar ett intro och ett outro utifrån temat mod förr och nu.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Musik Svenska

Ända sedan vi var barn har vi läst om hjältar och deras äventyr i sagor och berättelser. Vi har fått följa människor, som har varit modigare och listigare än andra och inspirerats av deras hjältedåd. Hur kan mod se ut idag och hur visar sig mod i dig och i människor som lever i nutid?

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan skriva olika typer av texter med variation, anpassning till textens typ och språkliga normer. Du gestaltar i dina berättande texter. 
 • Du visar att du kan läsa, söka, sammanställa och förmedla information tillsammans med andra i olika expertgrupper.
 • Du visar att du kan läsa skönlitteratur och andra texter med flyt, genom att använda olika lässtrategier som passar bäst till just den text som du läser.
 • Du visar att du förstår vad du läser, genom att göra sammanfattningar av texternas innehåll, där du också kan förklara när och varför saker händer, och jämföra med innehållet i andra texter du har läst.
 • Du visar att du kan reflektera kring texternas innehåll och budskap genom att jämföra texternas innehåll med dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du förklarar och ger exempel på varför du tycker som du gör.

MUSIK - Podcast

 • Du visar att du med musik kan anknyta till innehållet i din podcast så att det förstärker ditt boksamtal.

Undervisning

 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter som: Personligt brev, Twistorior som sedan utvecklas till kortnoveller. Vi tränar på att gestalta i berättande texter. Vi skapar både gemensamma texter och egna texter.  
 • Vi läser olika typer av texter tillsammans och enskilt. Vi tränar på att sammanfatta texter och att reflektera utifrån läsningen. 
 • Vi arbetar i expertgrupper där vi läser, söker, sammanställer och förmedlar information om Malala och Oscar Schindler.
 • Vi diskuterar olika frågor kring tema mod. När vi samtalar tränar vi på att ställa frågor, säga vad vi tycker och förklara och motivera våra åsikter utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Vi ser filmen "Pay it forward". Handling tolkas och vi resonerar om filmens budskap.
 • Vi läser olika texter inom temat och tränar på att se olika texters innehåll, uppbyggnad och budskap. 
 • Vi läser en skönlitterär bok inom temat och arbetar med att skriva läslogg, där vi skriver citat, tankar och åsikter som vi får under tiden vi läser. 
 • Ett boksamtal förbereds och boken redovisas via en podcast. Här arbetar vi ämnesövergripande med ämnet musik där du både enskilt och i grupp arbetar för att sammanställa ett manus och skapa passande musik.

 

 MUSIK - Podcast

 • Vi tränar på att skapa musik, ljudeffekter och redigering i appen garageband. Som slutprodukt kommer ni att få göra ett intro och ett outro till er podcast. Vi lyssnar och analyserar olika låttexter som handlar om mod. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera genom att läsa med flyt, välja och använda lässtrategier och återge vad du har läst, genom att resonera om texters innehåll och budskap.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter med variation med anpassning till texttyp och språkliga normer.
 • Din förmåga att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur och innehåll som anpassas till syfte, mottagare och sammanhang.

Musik

 • Din förmåga att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de samspelar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv Mu SvA
Boksamtal - Podcast - Skapande av musik

Läsa, analysera samt förbereda boksamtal via Podcast

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Läsförståelse
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i läsloggen och i samtal och diskussioner.
Du har med en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Litteratur i sammanhang
Du resonerar kring bokens karaktärer, innehåll och budskap. Detta gör du genom att ta ut viktiga citat och händelser samt kopplar till egna erfarenheter och omvärldsfrågor.
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
Presentationen
I din muntliga del i gruppens arbete bedöms din redogörelse kopplat till sammanhanget.
Jag behöver träna på att göra en enkel redogörelse med en röd tråd och ett innehåll som fungerar i det tänkta sammanhanget.
Jag har en enkel redogörelse med en röd tråd och mitt innehåll är anpassat för uppgiften i det tänkta sammanhanget.
Jag har en utvecklad redogörelse med en tydlig röd tråd och med tydligt anpassat innehåll för uppgiften.
Jag har en välutvecklad redogörelse med en mycket tydlig röd tråd och med ett tydligt väl anpassat innehåll för uppgiften.
Skriftligt underlag
Du skriver ett fungerande manus till din egen del av podcasten och tänker på språk och ordval.
Jag behöver öva på att skriva olika slags texter för att få ett begripligt innehåll med i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Musik - Podcast

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skapa musik
Du gör ett intro och ett outro till din podcast
Jag behöver öva mer på kombinera musik med andra uttrycksformer så att de samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de i någon mån samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de relativt väl samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.

Sv Mu SvA
Berättande text, innehåll, språk och struktur

Bedömningsaspekter - Beskrivningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Person
Jag saknar personbeskrivning i min berättelse
Jag har en otydlig personbeskrivning i berättelse
Jag har enkla beskrivningar av person i min berättelse
Jag har en målande personbeskrivning som flyter in naturligt i min berättelse
Miljö
Jag saknar miljöbeskrivning i berättelsen
Jag har en otydlig miljöbeskrivning i berättelsen
Jag har enkla beskrivningar av miljön i berättelsen
Jag har en målande miljöbeskrivning där det passar i min berättelse och jag har fångat stämningen
Känslor
Jag saknar känslobeskrivningar i berättelsen
Jag har en otydlig känslobeskrivning i berättelsen
Jag har enkla beskrivningar av känslor i berättelsen
Jag har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver känslan/känslorna
Tankar
Jag saknar beskrivningar av personernas tankar i berättelsen.
Jag har en otydlig beskrivning av personernas tankar i berättelsen.
Jag har enkla beskrivningar av personernas tankar i berättelsen.
Jag har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver personernas tankar i berättelsen,

Bedömningsaspekter - Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Början, handling, slut
Jag har en början men handling och slut saknas
Jag har de flesta eller alla delarna av min berättelse, men den är svår att förstå för att någon/några delar är otydliga
Jag har en början, handling och slut som går att förstå, men någon av delarna är otydlig
Jag har en början och en tydlig handling som för berättelsen vidare mot ett genomtänkt slut
Röd tråd
Berättelsen har ingen röd tråd utan hoppar fritt mellan olika saker
I berättelsen finns ett försök till att skapa en röd tråd. Tankegången går att urskilja.
Berättelsen har en röd tråd från början till slut.
I berättelsen finns en medveten ordning så det ena länkar naturligt till det andra.
Sambandsord
I berättelsen finns inga eller få sambandsord. Meningarna staplas på varandra.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med sambandsord. Variationen är dock liten, ofta används samma ord, t.ex. sen…
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord.
Meningarna och sammanhanget i texten knyts ihop med en variation av sambandsord. Användningen av sambandsord bidrar till flyt och ledighet i texten.

Bedömningsaspekter - Språklig kvalité

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
Jag har svårt att få ihop meningar. Jag glömmer punkt och stor bokstav. Ofta blir det en enda lång mening.
Jag får ihop några enkla meningar där punkten slumpvis sitter där den ska.
Jag kan skriva meningar och använder punkt och stor bokstav där man ska.
Mina meningar är utförliga och varierar i längd och uppbyggnad. Stor bokstav, punkt och kommatecken sitter där det ska.
Ordval
Jag är fåordig i min berättelse och använde samma vanliga ord ofta.
Jag är fåordig i min berättelse, men varierar ordvalet.
Jag använder ett rikt register av ord, men de passar inte in helt utan blir mest en ”utfyllnad”.
Jag använder mej av ett rikt register av ord i min berättelse och de passar in i sammanhanget.