👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i år 5 Taluppfattning

Skapad 2017-08-11 08:51 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Taluppfattning inom talraden 0-100
Grundskola 4 Matematik
Vi räknar uppgifter i addition, subtraktion, multiplikation och division. Genom huvudräkning, algoritmer (uppställningar), kortdivision

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under tiden vi arbetar med taluppfattning ska du få utveckla din förmåga att :
formulera och lösa problem
använda dig av matematiska begrepp och se samband mellan begreppen
välja lämpliga matematiska metoder föra att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
föra och följa matematiska resonemang

Bedömning - vad och hur

Bedömning, vad:

Du visar att du har grundläggande kunskaper om naturliga tal mellan 0-1000 och uppåt efter egen förmåga

Du visar/berättar hur du löser uppgifter i addition och subtraktion genom huvudräkning eller genom algoritmer (uppställningar)

Du visar hur du löser enkla problemuppgifter

Du visar förståelse genom att du kan använda dig av räknesättet multiplikation och division i alla tabeller

Bedömning, hur:

Du skriver och visar på så sätt hur du räknar

Du arbetar praktiskt med olika material, spel och Ipad

Du presenterar/berättar muntligt för lärare och klasskamrater och visar på så sätt hur du tänker och räknar

Undervisning och arbetsformer

Utifrån elevers egna förslag kommer vi att arbeta med matematik genom att

arbeta praktiskt med olika material, spel och Ipad

undervisning med genomgångar

elever visar och berättar för varandra hur de räknar

vi samarbetar och frågar kompis

räknar i matematikbok och på stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6