👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihet, jämlikhet, broderskap

Skapad 2017-08-11 09:03 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap
Vad är frihet? och vad är rättvisa? Hur har kampen under historien sett ut då vi strävat efter frihet och rättvisa. Går det att sträva efter båda?

Innehåll

 

Vi ser strävan efter frihet på tv, internet och i tidningar. Uppror, krig och demonstrationer avlöser varandra i nyheterna. Många av dagens konflikter grundar sig i tanken om att skapa sig ett bättra liv och ett liv i frihet och en strävan efter rättvisa.

Under detta moment som kommer att pågå ca 6-78veckor skall vi skall lära oss hur frihetstanken fötts i historien och hur kampen om frihet och rättvisa har sett ut.

 Vi kommer under detta moment att beröra alla SO ämnena med tonvikt på historia och samhällskunskap. Vi kommer att arbeta med momentet under ca 5-7 veckor.

 

Ämne

 • Revolutionerna (amerikanska, franska, industriella och ryska)
 • Ideologier (liberalism, socialism, konservatism, socialliberalism, nationalism)

Övergripande frågor 

 • Vad var det som orsakade de olika förändringarna? 
 • På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna? 
 • Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det? 
 • Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt? 
 • Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag? 
 • Vilke politiska ideologier pratar man om under 1700-1900 talet 
 • Hur och varför föds nya politiska tankar under dessa år? 
 • Hur motiverar ideologierna sina ställningstaganden? Och hur ser de ställningstagningarna ut? 

 

Material

 • Gleerup, föreläsningar, youtubematerial

 

Bedömningar 

 • Skriftliga prov som meddelas minst två veckor innan.
 • Skriftliga mindre digitala avstämningar löpande under hela momentet
 • Skriftliga mindre inlämningar
 • Aktivt deltagande enskilda och gruppövningar 

Uppgifter

 • Upplysningen

 • Upplysningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9

Matriser

Hi Re Sh Ge
Matris för Frihet,Jämlikhet och Broderskap

Saknas kunskaper
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Historiska förhållanden
Eleven har ej grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhål- landen, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidspe- rioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvens i historien
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och män- niskors levnadsvillkor och hand- lingar,
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kultur- möten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Eleven värderar inte och uttrycker inte olika ståndpunkter i några samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument

Hi Re Sh Ge
Ideologier

Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Affisch
Ej Inlämnat/ej godkänt
Godkänd nivå
Ideologier
Eleven saknar kunskaper om de politiska ideologierna
Eleven har grundläggande kunskaper om de politiska ideologierna.
Eleven har goda kunskaper om de politiska ideologierna.
Eleven har mycket goda kunskaper om de politiska ideologierna.