👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Ht17/Vt18

Skapad 2017-08-11 11:23 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Denna kurs läses parallellt med "Nyanlända - Vardagssvenska - steg 1" med fokus på att fördjupa elevernas läs, skriv och talfärdigheter.
Grundskola 4 – 9 Svenska som andraspråk
Läsa, skriva och tala

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 4-9

 • Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften åk 4-9

 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 4-9

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan tala och skriva svenska med ett utökat ordförråd.
 • Du visar att du kan återberätta och skriva om upplevda vardagliga händelser med olika verbformer.
 • Du visar att du kan förstå ordklasser samt enkel meningsbyggnad i samband med att skriva svenska ord, meningar och längre texter.
 • Du visar att du kan läsa med flyt och skriva olika texttyper där vi utifrån genrepedagogiken bygger upp en enkel struktur kring arbetet med skönlitterära-  samt faktatexter.   
 • Du visar att du kan utifrån bilder berätta och resonera.
 • Du visar att du kan uttala och betona ord.
 • Du visar att du vågar och känner dig säker på att tala svenska  med klasskamrater och lärare.
 • Du visar att du kan läsa, förstå och kunna återberätta innehållet utifrån valda texter/lättlästa böcker.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa

Din förmåga att skriva

Din förmåga att tala

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Följande material:

 • Att älska är ett verb
 • Kärlek är ett substantiv
 • Tala svenska direkt
 • Stenciler
 • Parkour
 • Grammatikövningar

Under lektionerna kommer du att få träna på:

 • Att bygga upp ditt ordförråd genom att lära dig nya ord samt vid upprepade tillfälle träna på att tala och bygga meningar med rak och omvänd ordföljd.
 • Att berätta muntligt och i skrift om vardagliga händelser samt utifrån texter och i denna process bli medveten och säker i att använda verbens olika tidsformer.  
 • Att lära dig det svenska språkets ordklasser i samband med praktiska och teoretiska övningar.
 • Att läsa lättlästa och skriva enklare skönlitterära texter samt faktatexter utifrån texttypernas specifika uppbyggnader. Här introduceras även begreppet källkritik.
 • Berätta och resonera på svenska utifrån bilder kopplat till olika vardagliga tema.
 • Att få lyssna på ords olika uttal och betoning och därefter få repetera högt det som sagts. Vi kommer också att repetera hur lång och kort vokal (dubbel konsonant) påverkar hur ord betonas och uttalas.   
 • Att få möjlighet att intervjua dina klasskamrater och på så sätt få fram ett naturligt samtal. Uppgiften får du givetvis innan så du kan öva på uttal och förståelsen för orden. Ta också alla tillfälle att prata, fråga lärarna om allt nytt du lär dig.
 • Att läsa korta samt lite längre olika texttyper. I direkt anslutning till det lästa ska du få återberätta texten. Till din hjälp kommer du att få ett antal bestämda tidsord så att du med hjälp av dem ska kunna återberätta texten med en röd tråd och förstå att alla text har en början, en mitt och ett slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
SVA Ht17/Vt18

Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (samtala)
kan ställa enkla frågor. Eleven kan delta i samtal som rör bekanta ämnen och vardagliga situationer men uttrycker sällan egna åsikter. Exempel: Du använder få korta meningar och enstaka ord när du pratar. Du
Eleven kan delta i samtal. Eleven bidrar ibland med egna åsikter samt försöker använda relevanta ord och begrepp. Exempel: Du använder längre meningar och kan säga vad du tycker och kan fråga vad andra tycker. Du försöker använda ord och begrepp så att innehållet blir tydligt.
Eleven deltar i samtal och bidrar med egna åsikter samt använder relevanta ord och begrepp. Exempel: Du använder längre meningar och har bra flyt när du talar. Du använder ord och begrepp så att innehållet blir tydligt.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (redovisa)
Eleven kan redovisa så att några förstår. Du använder manus och läser innantill. Exempel: Du använder få enkla meningar och enstaka ord när du berättar. Du förstår delar av det du berättar.
Eleven kan redovisa det mesta så att de flesta förstår. Du använder manus som stöd. Exempel: Du använder meningar och det du berättar är sammanhängande. Du förstår det du berättar.
Eleven kan redovisa, svara på frågor och använda ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven redovisar sammanhängande och är inte bunden till sitt manus. Exempel: Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du har flyt och tydligt uttal. Du använder ord och begrepp som hör till ämnet. Du kan också förklara dessa. Du kan tala fritt om ämnet.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (återberätta)
Eleven kan återberätta med enstaka ord och några få meningar. Exempel: Du talar med enstaka ord och använder få enkla meningar.
Eleven kan återberätta med enkla meningar och sammanhang. Exempel: Du använder hela enkla meningar och det du berättar är sammanhängande.
Eleven kan återberätta med fullständiga meningar. Exempel: Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du berättar i kronologisk ordning och med flyt och tydligt uttal.

Läsa

Förmågan att läsa med flyt
Eleven kan läsa två- eller flerstaviga ljudenligt stavade ord och korta meningar. Eleven känner igen ordbilder av frekventa ord. Exempel: Du kan läsa en bilderbok med få och korta meningar. Du läser direkt ordbilder av vanliga småord, till exempel ”men”, ”den”, ”vi”.
Eleven kan läsa både ljudenligt stavade och kortare ljudstridigt stavade ord. Exempel: Du kan på egen hand läsa en längre text med färre bilder. Du kan läsa ord som inte stavas som de låter, till exempel ”också”, ”kanske”, ”snäll”, ”sjuk”.
Eleven kan läsa flytande, fastnar ibland på ljudstridigt stavade, okända, längre ord. Exempel: Du kan med flyt läsa en längre text med få eller inga bilder.
Förmågan att analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, samt förstå innehållet
Eleven kan läsa enkla meningar och förstå dem. Exempel: Du läser texter med korta meningar och förstår innehållet med hjälp av till exempel bilder. Du kan svara på enkla frågor om det du läst.
Eleven kan läsa meningar och korta texter och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt. Eleven kan använda olika hjälpmedel för att slå upp nya ord. Exempel: Du läser enkla hela stycken och kan samtala om texten med hjälp av frågor. Du kan använda olika hjälpmedel för att ta reda på nya ords betydelse.
Eleven kan: kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet i en längre text/bok på ett enkelt sätt visa grundläggande läsförståelse. förstå textens syfte, tolka och dra slutsatser (analysera) med hjälp av olika hjälpmedel slå upp nya ord. Exempel: Du kan berätta om det du läst samt förklara ord som är speciella för texten/ämnet. Du visar att du kan tolka, och dra slutsatser (analysera) en text genom att svara på frågor om texten. Du kan använda olika hjälpmedel för att ta reda på nya ords betydelse.

Skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (interpunktion)
Eleven kan använda de enklaste skrivreglerna. Exempel: Du kan använda punkt, stor bokstav och frågetecken.
Eleven kan använda de vanligaste skrivreglerna. Exempel: Du kan även använda utropstecken, kommatecken vid upprepning.
Eleven använder ofta interpunktion på ett korrekt sätt. Eleven kan till viss del korrigera sin egen text. Exempel: Du kan använda talstreck och göra styckeindelningar. Du kan med stöd rätta din egen text.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (grammatiska regler)
Eleven försöker bilda enkla meningar med vanliga verb i presens. Exempel: Du kan skriva en mening och använda vanliga verb i presens, " Jag går till skolan"
Eleven kan bilda meningar med vanliga verb i olika tempus. Exempel: Du kan skriva meningar med vanliga verb i t ex presens, preteritum. och futurum, till exempel ”Jag gick till skolan.”, ”Jag ska gå till skolan”.
Eleven kan använda flera olika tempus, men är inte helt säker på användningen. Eleven kan för det mesta skriva meningar med rätt ordföljd. Eleven kan korrigera sig själv. Exempel: Du kan använda verb i olika tidsformer (går, gick, har gått och ska gå), men är inte helt säker. När du skriver meningar kommer orden för det mesta på rätt plats. Du kan rätta dig själv.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (skriva sammanhängande)
Eleven skriver enkla meningar och använder sambands ord som ”men” och ”och”. Exempel: Du kan själv skriva enkla meningar till en bild, t ex ”Det är en röd boll”.
Eleven kan skriva meningar som bildar en enkel sammanhängande text med tydlig handling. Eleven använder sambands ord som t ex ”eftersom” och ”därför att”. Exempel: Du kan skriva en text själv med en tydlig början, mitt och slut.
Eleven kan skriva sammanhängande texter i olika genrer med genretypiska drag. Texterna har en tydlig struktur och en fungerande handling. Eleven börjar använda bisatser. Eleven använder sambands ord som t ex ”å andra sidan” och ”däremot”. Exempel: Du kan skriva olika typer av texter. Du visar att du kan anpassa ditt skrivande till olika genrer.