Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-08-11 11:32 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet får du lära dig om skogen och de växter och djur som lever där. Du lär dig om varför skogen är så viktig för oss samt om vad som kan hota den.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Konkretisering av syfte

Du ska kunna 

 • förklara begreppen lövskog, barrskog, blandskog och urskog.
 • var i Sverige de olika skogstyperna är vanligast.
 • berätta om lövträdets och barrträdets olika förutsättningar tex avdunstning och lövfällning.
 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • känna igen och namnge några växt- och djurarter som lever i skogen.
 • berätta varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.

 

Arbetssätt / Undervisning

Vi läser faktatexter tillsammans och har arbetsblad till dessa.
Vi tränar på att samtala kring frågor som handlar om skogen.
Vi tittar på olika filmer om skogen med växter och djur.
Vi har skogslektion med Miljöverkstaden.
Vi tränar på nya ord och begrepp inom området.

 

Bedömning / Dokumentation

Du kommer att bedömas i samband med läxförhör och diskussioner/samtal under lektionerna.
I slutet av arbetsområdet får du ett skriftligt förhör.

Du bedöms enligt matrisen nedan.

Dokumentationen sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Skogen
Du kan på ett enkelt sätt berätta om trädets delar och till viss del redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan på ett bra sätt berätta om trädets delar och kan redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Du kan på ett tydligt sätt berätta om trädets delar och kan tydligt redogöra för lövträden/barrträdens förutsättningar.
Skogstyper
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Du kan på ett bra sätt redogöra för olika skogstyper och var de är vanligast i Sverige.
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för olika skogstyper och för var i Sverige de är vanligast.
Artkunskap
Du kan känna igen och namnge några träd/växter/djur i skogen.
Du kan känna igen och namnge flera träd/växter/djur i skogen.
Du kan känna igen och namnge flera träd/växter/djur i skogen, samt ge exempel på likheter och skillnader i växt- eller levnadssätt.
Allemansrätten
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad allemansrätten innebär.
Du kan på ett bra sätt förklara vad allemansrätten innebär och ge något exempel på skyldigheter och förmåner.
Du an på ett mycket bra sätt redogöra för vad allemansrätten innebär och ge flera exempel på skyldigheter och förmåner.
Skogsvård
Du kan till en viss del förklara varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge några exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Miljö
Du är osäker på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge något exempel på hur miljön påverkar skogen.
Du kan ge flera exempel på hur miljön påverkar skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: