👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/svenska som andraspråk åk 2

Skapad 2017-08-11 13:01 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 - återberätta valda texter.

- läsa mellan raderna på enkla texter.

- skriva enkla texter med inledning, handling och avslut.

- använda stor bokstav i början av en mening, punkt, frågetecken samt utropstecken när du skriver texter.

- använda språket korrekt, både muntligt och i skrift.

- berätta inför klassen om t ex vad du gjort på fritiden.

- lyssna på och göra uppgifter som du fått.

- ge uppgifter, tips och förklaringar till klasskamrater.

- skriva enkla faktatexter med ord som passar till

- ge dig själv och dina kompisar respons på texter.

Kursplan


SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden; ABC klubben, Uppdrag Språklyftet, läsflyt och läsförståelse.

Förmågorna tränar vi genom att:

  • lyssna, reflektera, argumentera och diskutera enskilt eller i grupp
  • skriva egna faktatexter
  • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter)
  • utöka sitt ordförråd genom att urskilja ämnesspecifika ord som är knutna till våra olika arbetsområden.
  • läsa och skriva texter tillsammans och enskilt
  • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler)

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    Sv  1-3
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  1-3
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
    Sv  1-3
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
    Sv  1-3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
    Sv  1-3
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
    Sv  1-3
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
    Sv  1-3
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
    Sv  1-3
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
    Sv  1-3
  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
    Sv  1-3
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
    Sv  1-3
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
    Sv  1-3
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
    Sv  1-3
  • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
    Sv  1-3
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
    Sv  1-3
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
    Sv  1-3
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    SvA  1-3
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    SvA  1-3
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
    SvA  1-3
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
    SvA  1-3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
    SvA  1-3
  • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
    SvA  1-3
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
    SvA  1-3
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
    SvA  1-3
  • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
    SvA  1-3
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
    SvA  1-3
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
    SvA  1-3
  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
    SvA  1-3
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
    SvA  1-3
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
    SvA  1-3
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
    SvA  1-3
  • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
    SvA  1-3
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
    SvA  1-3
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
    SvA  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Sv   3
  • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv   3
  • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
    Sv   3
  • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
    Sv   3
  • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
    Sv   3
  • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
    Sv   3
  • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
    Sv   3
  • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
    Sv   3
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
    Sv   3
  • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
    Sv   3
  • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
    Sv   3
  • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
    Sv   3
  • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
    Sv   3

Matriser

Sv SvA
Nya språket lyfter Lgr 11

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att lära och uppleva
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser
Jag läser på olika sätt beroende på sytet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
Jag kan uttrycka hur jag tänker och hur jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.

TALA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter