👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 8 2017/2018

Skapad 2017-08-13 22:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Slöjd
Den här terminen ska du få lära dig om hur hantverk och estetiska uttryck ser ut i andra kulturer. Du låter dig inspireras av en kultur du valt när du utvecklar ditt eget slöjdarbete.

Innehåll

Kulturella uttryck

När du arbetar med textilslöjd ges du möjlighet att utveckla din kreativitet. Låt fantasin flöda och lös tillsammans med kamrater och lärare de problem som uppstår på vägen. Sök inspiration i böcker, tidningar och på internet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syftet med undervisningen är att du utvecklar kunskaper om slöjd och hantverk i Sverige och andra länder. Du kommer att använda olika kulturers uttrycksformer som inspirationskälla för att utveckla egna idéer.  Du ska bli bättre på att utveckla idéer, planera ditt arbete och överväga olika lösningar. Du ska bli bättre på att välja och hantera material för att främja en hållbar utveckling.

Tanken är att väcka din nyfikenhet så att du kan utforska och experimentera med olika material och ta dig an hela slöjdprocessen på ett kreativt sätt.

Undervisningens innehåll

Vad?

Två olika delmoment ingår i årets arbete i textilslöjd. De är:

 • Du fördjupar dig i någon kulturs speciella uttryck, t ex ett lands, och lär dig mer om hantverk, arkitektur, konst och design för att använda som inspiration när du utvecklar en egen idé.
 • Designeruppdraget - du designar och tillverkar ett valfritt föremål där du hämtar inspiration från den kultur du fördjupat dig i. När du redovisar ditt arbete, redovisar du också hur denna kultur påverkat dina val.

 

Hur?

Du börjar med att samla material, bilder och information, om den kultur du valt.

När du sedan gör ett slöjdarbete planerar du arbetet med skisser, förklarande text och materialprover. Ta bilder på ditt arbete under processens gång, så blir det lättare att komma ihåg när det ska redovisas. 

Du redovisar ditt arbete i ett bildspel som dels beskriver den kultur du inspirerats av och dels det slöjdarbete du gjort. Sista veckan på terminen redovisar du för kamraterna.

Allt arbete dokumenteras fortlöpande i din slöjdjournal. Du skriver om vad du gjort, hur det gått, vad du har lärt dig och hur du ska gå vidare.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • komma med idéer, planera och genomföra
 • ta ansvar och arbeta självständigt i processen
 • välja och använda material, redskap och verktyg
 • utvärdera och värdera arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMA MED IDÉER, PLANERA OCH GENOMFÖRA
Hur väl du kan designa, planera, välja material, färg, form och detaljer på dina slöjdarbeten.
Du arbetar med handledning utifrån en given idé och planering.
Du sätter din egen prägel påditt slöjdarbete och presenterar din idé med en enkel skiss och förklaringar. Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för enkla resonemang med kopplingar till traditioner i olika kulturer.
Du planerar arbetet med skisser, detaljer och material på ett tydligt sätt. Du använder din planering när du arbetar men förändrar den vid behov. Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för utvecklade resonemang med kopplingar till traditioner i olika kulturer.
Du presenterar egna idéer och planerar självständigt och utförligt dina slöjdarbeten. Du vet vad man behöver veta för att kunna genomföra dina idéer. Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för välutvecklade resonemang med kopplingar till traditioner i olika kulturer.
TA ANSVAR OCH SJÄLVSTÄNDIGHET I PROCESSEN
Hur väl du kan ta initiativ, ansvar och arbeta efter instruktioner.
Du behöver mycket stöd och arbetar efter muntliga instruktioner.
Du läser skrivna instruktioner men behöver hjälp med att tolka dem.
Du arbetar efter skrivna instruktioner i kombination med muntliga. Du söker själv upp instruktioner, tar initiativ och föreslår hur du kan gå tillväga.
Du arbetar självständigt och använder skrivna instruktioner av olika slag. Du tar stort ansvar genom hela processen och kan själv tänka ut hur du ska gå tillväga.
VÄLJA OCH HANTERA
Hur väl du kan hantera verktyg och redskap.
Du behöver mycket stöd när du ska välja och hantera redskap och verktyg.
Med viss handledning hanterar du nålar, saxar, strykjärn, symaskin, mm.
Du vet för det mesta vilket redskap du ska välja och hur du ska hantera dem, men ibland kan du behöva hjälp.
Du väljer och hanterar självständigt vertyg och redskap.
UTVÄRDERA OCH VÄRDERA
Hur väl du kan beskriva ditt arbete, vad du lärt dig och hur du ska gå vidare.
Med handledning beskriver du ditt arbete i slöjdjournalen. Med lite hjälp kan du beskriva arbetsprocessen när du redovisar den färdiga produkten.
Du beskriver vad du har gjort i din slöjdjournal men kan behöva hjälp med att beskriva vad du lärt dig och hur du ska gå vidare. När du redovisar din produkt använder du några slöjdspecifika ord och du ger enkla motiveringar till dina val.
Du dokumenterar ditt arbete i slöjdjournalen och beskriver vad du har lärt dig och hur du ska gå vidare. När du redovisar din produkt beskriver du det mesta i processen och använder du oftast slöjdspecifika ord och begrepp. Du motiverar oftast dina val.
Du dokumenterar självständigt ditt arbete i slöjdjournalen. När du redovisar din produkt beskriver du hela processen och använder slöjdspecifika ord och begrepp. Du motiverar dina val.