👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den blåa strutsen

Skapad 2017-08-14 08:17 i Dingle förskola Munkedal
Förskola
Den blåa strutsen är inte lik de andra strutsarna. Vi kommer att prata om likheter och olikheter och alla människors lika värde.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen tyckte att det var roligt och spännande när vi arbetade med tema Strutsen. De har visat intresse när vi gått till skogen och ofta frågat när vi ska gå dit och därför kommer vi att förlägga temaarbetet till våra skogsutflykter till stor del. 

Mål

Eget formulerat mål

Att barnen lär sig om likheter och olikheter och alla människors lika värde. 

Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

-förståelse för att alla människor har lika värde.

-sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Barnens erfarenheter

Barnen har förkunskaper genom att vi arbetat med strutsen tidigare, men då fokus legat på matematik, teknik och naturkunskap därför behåller vi strutsen som ett verktyg men ändrar inriktning till att arbeta mot värdegrunden.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi introducerar temaarbetet med ett besök på en strutsfarm tillsammans med barn och föräldrar. Under besöket träffar vi en struts som är olik de andra, den är blå, kan sjunga och dansa. Den blåa strutsen har inga vänner på strutsfarmen så den får följa med oss hem till förskolan. Tillsammans med strutsen Dolly blir de ett verktyg som vi använder för att visa på vänskap, likheter och olikheter och allas lika värden.

Barnen kommer att få rita en struts och berätta vad de kan om strutsen. De kommer även att få rita och berätta i slutet av temat för att vi ska se vad de lärt sig.

Vi kommer att ha kamratstödjande aktiviteter och lekar.

Vår ambition är att gå till skogen flera dagar i veckan och att barnen då får kunnande om växter och djur.

Tillsammans med barnen kommer vi att bygga varsitt hem till strutsarna, detta för att barnen ska ha möjlighet att inspireras att få egna tankar om olika sätt man kan leva.

Vår vision är att arbeta mot kränkande behandling och främja allas lika värde och rättigheter. 

Arbetslaget tillsammans ansvarar för att ta temat framåt och att målen nås.

Hur målet ska utvärderas

Vi utvärderar hela gruppens kunskaper eftersom vårt arbetssätt bygger på att man lär av varandra.

Eftersom alla barn inte kan sätta ord på sina nya kunskaper kommer vi genom observationer få en uppfattning av vad de lärt sig.

Vi kommer att skriva i vår loggbok som en dokumentation och hjälp i vår utvärdering.

Barnen kommer att få rita och berätta om strutsen i slutet av temat för att vi ska se vad de lärt sig.

Teoretisk bakgrund

Vår teoretiska utgångspunkt är utvecklingspedagogiken vilken Ingrid Pramling Samuelsson är en förespråkare för och hennes bok "Lärandets grogrund" ligger till grund för vår planering.

Inom utvecklingspedagogiken menar man att det är viktigt att vi behåller vårt temaorienterade arbetssätt i förskolan. "Temat är förskolans hjärta och skall så förbli"

För att barn ska kunna vidga sin förmåga att upptäcka och reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livfrågor i vardagen behöver de uppmärksammas över människors likheter och olikheter. Det är våra likheter som binder oss samman och våra olikheter som gör oss synliga som individer. Det är barns rätt att få vara olika och känna sig respekterade i sin olikhet vare sig den är kulturell eller individuell. Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och om tanke om andra utvecklas. Barn ska därför uppmärksammas om olikheter och likheter mellan människor som en tillgång menar Pramling Samuelsson.

För att ta redan på ett barns tankar måste man använda sig av ett samtal där barnet känner att de har utrymme. Det gäller att ställa utmanande frågor till barnen eftersom att de då tvingas att formulera sig vilket är viktigt för att barns sätt att tänka och förstå sin omvärld ska utvecklas. Att barnen själva ska få ställa frågor är det första steget mot att tänka och reflektera. 

Dokumentation

Att dokumentera innebär att göra den pedagogiska praktiken synlig för barn, pedagoger och föräldrar. Vi dokumenterar och analyserar vårt egna arbete genom att regelbundet skriva i en loggbok.

Dokumentation sker i unikum där föräldrarna lätt kan följa sitt barns utveckling.

En pedagogisk dokumentation är när barnen skapar konkreta saker som vi sätter upp på väggarna eller i fönstret inne på avdelningen. Detta blir en del av dokumentationen som barnen kan studera på nära håll. 

Vi kommer att göra en temabok med bilder som barnen kan titta i, samtala om och reflektera över tillsammans.

Samverkan med vårdnadshavare

Via unikum får föräldrarna en snabb inblick i vad som hänt under dagen och de har också chansen i att själva kommentera. 

Vid studiebesöket på strutsfarmen kommer föräldrarna ha möjlighet att bli delaktiga i temaarbetet.

Under hösten är föräldrar välkomna på ett föräldramöte.

Uppgifter