👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska planering åk 1-3/HT 2017

Skapad 2017-08-14 08:29 i Modersmålsskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att utveckla elevens förmåga att kommunicera i tal, läs och skrift på sitt modersmål.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med kurdiska i vardagsnära situationer med fokus på att tala och förstå språket.Vi jobbar även med skrivning och läsning i läroboken.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig,forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord, läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter, beskriv en bild med enkla meningar och läsa enkla texter. .

MÅL

 Du ska lära dig:

 • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn) 
 • att ljuda bokstäver till ord
 • att läsa i rätt riktning
 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter
 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter
 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal
 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande
 • att läsa olika texter och tolka deras budskap
 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden
 • att bekanta dig med den kurdiska kulturen och jämföra med den svenska

Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta med alla bokstäverna på olika sätt. T.ex. dator, Ipod och kortspel
 • Vi kommer att läsa och öva läsförståelse genom olika språkmateriel t ex. läroböcker, sagor och berättelser.
 • Vi kommer lära oss hur man skriver meningar och ord.
 • Vi  kommer att läsa högt åldersanpassade texter som finns i läroboken.
 • Vi pratar om kurdiska traditioner och försöker att hitta liknelser och skillnader i förhållande med svenska traditioner.
 • Vi tittar och lyssnar på sagor och filmer.
 • Vi ställer och svarar på frågor.
 • Vi tränar, återberättar sagor och egna upplevelser.
 • Vi kommer att träna på att prata inför andra genom till exempel redovisningar.
 • Eleverna har en hemläxa varje vecka.

 

 Bedömning

Eleven ska;

 • kunna läsa och skriva bokstäver och veta hur de låter
 • Kunna läsa och skriva ord, korta fraser, egna meningar och anpassade texter
 • Kunna förstå och återberätta korta sagor och berättelser
 • Kunna berätta om vardagliga händelser, om sig själv, och sin familj
 • Kunna prata om kurdiska högtider samt jämföra dem med svenska högtider.
 • Bedömningen görs även fortlöpande under lektionstid..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål. kurdiska 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Läsa
Du läser alfabetet (och känner till läsriktningen). Du jämför ljud i modersmålet och svenska. .
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckens form (och skrivriktningen) samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter och sakprosatexter
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädesplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du uttrycker (sig sina) känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Kultur och samhälle
Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.