Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JUVELEN Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2017-08-14 09:24 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Eftersom vi har en barngrupp med många små barn såg vi att många är intresserade av upptäcka sig själv och sin omgivning, språket, rörelser till sånger, musik och vara ute o röra på sig.  Ute på gården gillar barnen att upptäcka sin omgivning, går gärna runt och är självständiga! Sångsamling har vi varje dag innan lunch och alla barnen vill gärna vara med och tycker det är roligt.

Barnen gillar att använda sin kropp i musik och rörelse. Vi brukar ha egen rörelse där vi säger vilka kroppsdelar barnen skall använda dett tas emot med stor glädje.Vi tänkte spinna vidare på detta och prata om våran kropp och vad vi använder olika delar av kroppen till.Att se barnen och prata om dom själva stärker också självförtroendet.Efter som barnen gillar att vara ute och röra på sig så stärker det deras grovmotorik. 

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

  Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

  Vi skapar grupper och erbjuder barnen olika lekar och utmaningar. Vi pedagoger ska se barnens behov, vara lyhörda och erbjuda olika material. Vi kommer att prata om kroppen och vad vi använder den till. Räknar tår fingrar mm.Har gymnastik där barnen får använda sina kroppar där vi även får in matte och språk. Gå ut och använda kroppen i naturen. Prata om vår hälsa vad gör vi för att må bra och orka leka och ha roligt.

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

  Vi har valt tema kroppen. Vi kommer att vara inne och ute. Delar upp barnen ibland efter ålder och mognad men även blandade grupper så att de kan lära sig av varandra.

musik, deras egna kroppar,Ramsor och sånger om kroppen, Måla ,rita klippa mm

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val och fol av metod.
 • Vem ska dokumenterar?

Utvecklingen i barns lärande när de gäller fin och grovmotorik, språk vad de olika delarna heter.barnens egna identitet tex hur ser jag ut . Göra barnen nyfikna på sin egen kropp och identitet. Vi hjälps åt att dokumentera med i-pad och anteckningar.

 

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Uppgifter

 • Vecka7

 • V6

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: