👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

blåklockan 2017/2018

Skapad 2017-08-14 09:36 i Ängens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Blåklockan syfte är att språkbada barnen!

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

 • Arbeta vidare med att dela upp barnen i mindre grupper. Arbeta mer i par som pedagoger för att kunna dokumentera lättare och att man är 2 som kan observera och leda barnen vidare.
 • Upprepa och göra samma saker flera gånger med barnen för att ge dem flera upplevelser
 • Hitta fler platser för läsning och böcker
 • Planera för pedagogiska lässtunder/språkstunder
 • ta reda på barnens förförståelse om det vi arbetar med
 • För att ta reda på barnens tankar och reflektera med barnen är det bra att arbeta mycket med bilder ihop med barnen.
 • Ta tillvara äldre barn och yngre barn tillsammans- mer till våren

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

 • Vårt syfte är att språkbada barnen! Ge barnen många upplevelser och erfarenheter av språk och kommunikation - genom böcker, samtal, läsning, skapande, drama, sång och musik.
 • Barnen ska få verktyg att uttrycka sig och kommunicera på olika sätt, verbalt, bilder, tecken, skapande.
 • Syftet är att få barnen delaktiga, vilja, våga och kunna.
 • Vi vill ha roligt, glädjefullt och kännas lustfyllt tillsammans på blåklockan.

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 • Barnen få ta med Boktips från hemmet
 • informera om vårt projekt på föräldramötet
 • informera om läslyftet på föräldrarmötet
 • ev. bibliotek i mysen där man kan få ta med bok hem
 • föräldrarenkät om familjens läsvanor
 • göra bokpåsar för föräldrarna att få låna med hem

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

 • läsning och böcker på många olika ställen för att se om det inspirerar till mer läsning både med vuxen och barnen själva
 • Sänka hyllor och material till barnens höjd, för att barnen ska kunna mer själv
 • Bilder på väggar och golv för att barnen ska se många olika saker som kan inspirera till lek och samtal
 • många olika rum i rummen för att barnen ska få fler lekställen och kunna dela upp barnen i mindre grupper
 • bilder på barnen och namnbild på många oilka ställen för att barnen ska lära sig sin namnbild och koppla ihop den med sig själv
 • arbeta med språkfigurerna babblarna för att stimulera språkutvekcling hos barnen
 • använda tecken som stöd för att ge barnen ytterligare ett språk att kommunicera med

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)
 
 • dela i grupper,
 • bilder på väggar och golv
 • 2 pedgoger i grupperna vid vissa aktiviteter
 • sagogrupper efter mognad på barnen
 • diddi-grupp med de äldsta barnen, där barnen utmanas, reflektera och samtalar och skapar
 • Bobbo-grupp med de yngre där vi fokuserar på rörelse rytmik, sång, dans, drama där barnen får uttrycka
 • äldsta barnen sitter vid ett bord för att få igång samtal vid lunchen och föra tt kunna vara så delktiga som möjlig
 • dokumentera mycket med bilder
 • månadsbrev till föräldrarna
 • unikuminlägg och lärloggsinlägg till föräldrarna
 • liten uppgift till barnen i samband med födelsedag eller inför u-samtal där de får skriva sitt namn, rita självporträtt, och rita familjen
 • Har en bild/bok/ annan sak runt halsen som skapar samtal med barnen men även kollegiala samtal
 • månadens ramsa
 • veckans tecken
 • göra picollage för att barn och föräldrar ska få se bilder och lärprocesser

 

Kompetensutveckling

 • 2 pedagoger går läslyftet som de delger de övriga 2 och som genomsyrar lärmiljö och verksamhet
 • 2 pedagoger har gått en förmiddags-träff med att se teknik i sagor
 • 1 pedagog går på tecken till stöd-kurs
 • Att få tid i arbetslaget till utvecklande diskussioner angående det nya materialet - kvalitetsindikatorer
 • reflektionstid i arbetslaget

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Barnen har erbjudits en miljö med babbblarna, sångstunder, makaroner att ösa och hälla, vatten att ösa och hälla, många barn gilla att lyssna och bläddra i böcker. Dessa miljöer har fångat barnen och runt makaroner och vatten har barnen stått länge och lekt. Ljusbordet har fångat barnen och där har erbjudits former, bilder på ugglor, träramar med färger och material i m.m. Babblarna är väldigt populära och flera barn kan redan vad de heter och miljön har erbjudit bilder, konkreta plastbabblare, mjuka babbalare, och någon handdocka och även musik av babblarna från i-pads.  Många av barnen är intresserade av fordon och traktorer och vill gärna leka med detta och titta på bilder med det.

Mycket bilder på väggar och golv som vi vill fortsätta att utveckla med mer bilder. Tänker även ha bilder på golvet med bild på barnet och saker som börjar på samma bokstav som deras namn.

Korta sångsamlingar med konkreta material har fångat barnen och även musik och rytmik. Vilket vi kommer fortsätta med att utveckla och göra

Har även haft grupper som barnen har tyckt varit väldigt roligt och uppskattat. Barnen har erbjudits lässtudner och skapand och kims lek och minneslekar  för de äldre

Vi upplever att vi har lite för mycket material framme och att vi behöver rensa och plocka bort för att lättare kunna hålla ordning. Även att märka upp material och vad det hör hemma för att lättare kunna hålla ordning även för barnen. Även för att se vad som händer i barnens lek med mindre saker framme. Då det nu är flera barn som packar och häller ut material och blir väldigt rörigt.

Vi vill utveckla barnens bokstavsintresse och stationer med nya material, t.ex ljusbordet -bokstäver. Även utveckla med nytt material istället för makaroner, kanske linfrön. Även leka mer med vatten och ösa och hälla med ny saker.

Har haft lugn musik/barnmusik på vid olika stunder på dagen, vilket varit mycket uppskattat av barnen, både lugnande och att barnen sjunger/nynnar med, dansar till musiken.

Under denna första period har även lagts mycket tid till att få till bra inskolningar både för barnen och föräldrar. Vi fokuserar mycket på att få barnen att känna sig trygga både utomhus och inomhus, vilket innebär mycket närvaro på golvet för oss vuxna och att barnen sitter i knäet, läser böcker, leker med djur, bygger och också de aktiviteter vi nämt tidigare. Vi jobbar mycket på att få gruppen att lära känna varandra både barn och pedagoger och få dagen att fungerar med rutiner, aktiviteter och få till en bra miljö för alla.

Formulera mål

1. Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Så här tänker vi runt detta och tänker arbeta med:

 • vi vill få barnen att utveckla empati
 • vi som pedagoger är tydliga mot barnen vad som är okej och vad som är rätt eller fel.
 • få barnen att vänta på sin tur vid olika tillfällen på dagen t.ex. vid frukten, tvätta händerna, samlingar m.m.
 • Använda stopp-handen mot barnen när de får  vänta på sin tur att prata, viktigt att fånga upp barnen om man använder stopp-handen.
 • uppmuntra barnen att hjälpa varandra i olika situationer t.ex. vid matbordet, i tamburen
 • uppmuntra barnen att trösta varandra om någon är ledsen eller har gjort sig illa
 • ta tillvara barnens olika styrkor, de som är bra på något kan visa någon annan
 • ge de äldre barnen små uppgifter så de växer

2.Utveckling och lärande: Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dess.

Så här tänker vi runt detta:

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att samtala och göra sig förstådda genom att arbeta med följande:

 • lässtunder/sagostunder i små grupper anpassat efter mognad
 • bilder på barnen på många ställen och deras namnbilden
 • böcker på många olika ställen på förskolan
 • läsa vi många tillfällen under dagen
 • bilder på golv och väggar
 • ta tillvara bilder som barnen upptäcker och samtala om dessa
 • använda oss av tecken ihop med barnen
 • varje barn får presentera bok hemifrån utifrån sin förmåga
 • arbeta med olika babblarna-böcker och samtala och leka utifrån dessa
 • skapa QR-koder som barnen kan scanna och se vad som händer
 • testa och använda u-cam (puck) som vi har för att titta på saker förstorade och fashineras och få till samtal
 • ha bilder runt halsen -haklappsbilder för att få till samtal
 • trygghetsmoln som skapar dialog

 

3.Utveckling och lärande: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin skapande försmåga och sin förömåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Så här tänker vi runt detta:

Vi vill att barnen ska få upplevelser och erfarenheter av att använda olika estetiska uttryckssätt genom att arbeta med följande:

 • sångstunder flera gånger varje vecka med rekvisita
 • bobbogrupp med sång och rörelse och dans och drama för de yngsta
 • leka med play-doo-lera
 • skapa med lera ihop med barnen
 • skapa babblarna på olika sätt ihop med de äldsta barnen
 • skapa en ateljé där barnen kan uttrycka sig på olika sätt t.ex ett väggstaffli på barnens nivå att måla på
 • skapa en miljö med material där barnen kan leka och bearbeta erfarenheter och upplevelser på förskolan, byggmaterial, ösa hälla ställen, ljusbord, djur, myshörnor att läsa i, rollek med bord, stol, koppar, spis, väskor,
 • skapa ett ställe med hattar, glasögon att klä ut i sig i
 • erbjuda lugn musik vissa stunder på dagen
 • spontandansa
 • dramatisera för barnen någon enkel berättelse