👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SALTKRÅKAN Teamplan och veckoreflektion Soldatängen och Kullegården 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:21 i Kullegårdens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp?  Att alla barn får en bra start och känner sig trygga. relationsstärkande lekar. Vi ser att barnen är intresserade av rollekar, skapande aktivitet, fordon, djur.

 • Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? Samlingar med sångpåsar med bla djur och flanosagor. Aktiviteter tillsammans med pedagog.

 • När blir barnen delaktiga? Största delen av dagen

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur? 

 • När: Samling, läsning, lekar, sånger, utevistelse, fri lek samt styrda aktiviteter

 • Var: På förskola

 • Hur: Genom frågor, kroppsspråk och att barnen får olika valmöjligheter

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

Empati och förståelse för allas lika värde

Alla barn ska känna sig delaktiga, få möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnade på

Lpf98 rev 16

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar....

...förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra..."

...förståelse för att varje människa har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsneedsättning"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn....

...utvecklar sin förmåga att  uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation"

...utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"

"Målet är ingenting, vägen är allt!" 

 

- vad innebär målet?

 

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

- vilken roll har vi pedagoger?

- Hur utmanar vi barnen?

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?