👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati höst och vår. Uranus.

Skapad 2017-08-14 14:32 i Förskolan Uranus Kristinehamn
Empati. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
Förskola
Empati. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Att de får en ökad empatisk förmåga, gentemot sig själv och andra individer.    

Hur ska det märkas på barnen?

Att barnen hjälper varandra, lyssnar på varandra, att de kan samarbeta och tar ansvar.

- te x i samband med påklädning, mat, hygien, lek, i olika miljöer på och utanför förskolan. 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

God empatiska förmåga stärker barnens självkänsla och ta ansvar för sina egna handlingar. Ger inlevelse förmågan i hur andra känner. Det stärker dem i att bli goda samhällsmedborgare. 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Bättre gruppsamverkan och där med färre konflikter.   


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra.

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och
försöker förstå andras perspektiv.


utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi har ett stort utbud av olika inne miljöer så som ateljé och gymnastiksal, men även möjlighet att var ute på gården, i skogen eller lekparker. Utemiljön kan utvecklas med fokus på samarbete, så som hinderbana, aktivitetstavla och kojor. 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Stor variation i kunskaper som de kan delge varandra i gruppen. Att använda oss av de olika personligheterna i gruppen. 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi använder oss av hela personalgruppens kompetens och är flexibla i arbetslagen. 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Ht 17 


Vilket material?

Utveckla utemiljö och se till vad REDE materialet kan bidra med. 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi ska använda REDE, se till vad som finns på biblioteket, se till de material vi har på förskolan. Varje avdelning skapar en detaljplanering över aktiviteter

Under hösten kommer vi att arbeta med empati såsom känslor, samarbete och turtagning. Detta kommer vi arbeta med i olika aktiviteter såsom sagor , musik, rim/ramsor, skogsutflykter, gymnastik och skapande i olika former. 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända? 

I grupper, sånger/ramsor, dans, lekar, sagor, samarbeta i t ex ateljé eller i byggprojekt, hinderbanor på gymnastiken och utforska känslor i grupp.    


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Att barnen är delaktiga i planering och förberedelse. Vi ska inte undvika den kluriga aspekterna då det utmanar barnens i deras lärande. 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv

Att inte begränsa oss utifrån traditionella könsmönster, att tillhandahålla stor variation i aktiviteter och material.  


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Alla situationer i förskolan skall genomsyras av arbete med empati. 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Genom reflektioner (varje vecka), dokumentation (varje dag) (genom t ex foto, film, avbildning) både barn och personal. Block där vi kan anteckna det som händer under dagen.    

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Att hålla föräldrarna uppdaterade och involverar i verksamheten ger oss en tydligare bild av barnens utveckling.     


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen berättar om vad de har gjort på förskolan och att de ser en utveckling i deras empatiska förmåga. 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Att vi informerar om vad vi arbetar med och att föräldrarna ställer frågor och är nyfikna på det vi gör.   

...