Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 1a - 19/20

Skapad 2017-08-14 14:48 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Fysik
Välkomna till den fantastiska och spännande kursen Fysik1! Du kommer lära dig om: -vad fysiken handlar om, -vilka frågor som man kan besvara med hjälp av fysikaliska modeller -hur man går tillväga för att göra och tolka experiment Kursen är uppdelad i tre delar och vi kommer ha ett delprov efter varje del.

Innehåll

länk till kursmaterialet

länk till filmer

länk till powerpoint

Formelblad

 

 

 

Del 1

Allmän fysik

Termodynamik

Meteorologi

Kinematik

 

Del 2

Dynamik, arbete och rörelsemängd

Tryck och lyftkraft

 

Del 3

Modern fysik

Ellära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  Fys  -
 • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.
  Fys  -
 • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi.
  Fys  -
 • Orientering om aktuella modeller för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.
  Fys  -
 • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
  Fys  -
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
  Fys  -
 • Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.
  Fys  -
 • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
  Fys  -
 • Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.
  Fys  -
 • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
  Fys  -
 • Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
  Fys  -
 • Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper.
  Fys  -
 • Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.
  Fys  -
 • Tillämpningar inom medicin och teknik.
  Fys  -
 • Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.
  Fys  -
 • Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.
  Fys  -
 • Prognosers tillförlitlighet och begränsningar.
  Fys  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Fys  -

Matriser

Fys
NA17C Fysik 1a - Delprov 2

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Problemlösning (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Experimentell (E)
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Individ och samhälle (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Kommunikation (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: