Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 4

Skapad 2017-08-15 08:19 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Här kommer planeringen för matematikundervisningen i år 4

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN I MATEMATIK ÄR ATT....

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • lösa enkla matematiska problem i vardagen
 • förstå, föra och använda logiska resonemang
 • dra slutsatser
 • förklara både skriftligt och muntligt - använda matematiskt språk
 • använda matematiska modeller
 • uppskatta längd, vikt och volym
 • ta ansvar för eget lärande och delaktighet
   

UNDER LÄSÅRET SKA VI TRÄNA PÅ ........

 • metoder för att lösa problem med hjälp av de fyra räknesätten,

 • addition-subtraktion, multiplikation-division och statistik,

 • bråk-procent, geometri och mått-mätning,

 • Skala och mönster 

 

VI KOMMER TRÄNA PÅ DETTA GENOM ATT....

 • Använda grundboken- Formula
 • Läxor 
 • Övningsblad 
 • Bingel på ipad, matematik färdighetsträning 
 • Lösa problem hämtade från andra källor
 • Arbeta med konkret material 
 • Arbeta med utomhuspedagogik 
 • Vi löser problem enskilt, i par och alla tillsammans (EPA)

 • Använder väggen för att synliggöra begrepp och mål med undervisning 

 

DU BLIR BEDÖMD PÅ FÖLJANDE SÄTT...

 • Genom matematiska samtal i klassrummet
 • Diagnoser
 • Läxförhör 
 • Vid andra uppgifter där jag ser hur du tar dig an matematiska problem och väljer lämpliga metoder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
LPPgrund med matris, Matematik yngre åren

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÖSA PROBLEM
Gör en ansats att lösa problemet och kommer på någon metod
Förstår problemet nästan helt, väljer en metod som delvis fungerar
Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problemet
RESONERA
Argumenterar och kommunicerar sina tankar i tal och skrift
Resonemanget går delvis att följa
Resonerar kring påståenden och kan motivera dem
Argumenterar för påståenden och bidrar med matematiska idéer och förklaringar för att föra resonemang framåt
RIMLIGHET
Taluppfattning
Kan delvis se om svaret är rimligt och delvis använda sig av överslagsräkning
Kan oftast se om svaret är rimligt och använder sig av överslagsräkning
Anger rimligt svar och drar korrekta slutsatser
REDOVISA
Använder ett matematiskt språk och begrepp
Redovisningen går delvis att följa. Stöd och ledning kan behövas
Redovisningen är till stor del klar och tydlig Språket är acceptabelt
Redovisningen är tydlig och visar flera steg. Språket är korrekt och lämpligt
VISAR TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Motivation och ansvar för eget lärande och delaktighet
Provar att använda sina kunskaper Får hjälp med instruktioner
Provar egna idéer och har någon strategi Strukturerar det egna arbetet med stöd
Visar fungerande strategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter Strukturerar det egna arbetet självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: