Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering bild och form 1a1

Skapad 2017-08-15 08:27 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bild
Ämne - Bild Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Innehåll

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

  1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
  2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
  3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
  4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
  5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
  6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
  7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Se mer av det centrala innehåll, kunskaper och lektionens planering i det bifogade dokumentet "Pedagogisk planering" som finns under "uppgifter".

Uppgifter

  • Detaljplanering bild och form 1a1

  • Pedagogisk planering bild och form 1a1

  • Pedagogisk planering

Matriser

Bil
BIld och form 1a1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Redogörelse av uppgifter och analys.
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
omdöme av andras bilder och reflektioner.
enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Användning av metoder, konstruktioner och dokumentering
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Handlag och tekniker
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
presentation och redovisning
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: