👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna "kottarna"

Skapad 2017-08-15 08:47 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen som träffas en dag i veckan finns barn i åldrarna 1-2 år med ett stort rörelsebehov samt intresse för bokstäver och siffror och de är även intresserad av sång och musik. Vi har också uppfattat ett stort intresse av Babblarna hos samtliga barn. Alla barn är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi gör handavtryck som formas som ett stort gemensamt hjärta. Tillverkar kompishjärtan av piprensare och pärlor där varje färg symboliserar en kompis.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument och dansar. Gör rörelsesånger. Vi planerar en hinderbana.

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Lära oss nya ord samt att vi rimmar mycket.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. Vi följer årstidsväxlingarna utifrån Grön Flagg.

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18