👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Terminsplanering 4-6 HT 2017

Skapad 2017-08-15 09:10 i Modersmålsskolan Helsingborg
Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämne.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att jobba med olika tema som bygger på eleverna formfrågor.läsa ,skriva,samtal och återberätta.

Innehåll

Undervisning/ arbetssätt

Arbetssätt

Läsa olika slags texter och förstår  innehållt.
Skriva olika slags texter som är förståeliga för läsaren.
Genomföra muntliga presentationer om ett visst ämne.
Sammanfatta och analysera olika slags texter.
Träna på språkets olika grammatiska former som verb, adjektiv, bestämd och obestämd form, singular och plural, substantiv och prepositioner.
Samtala i grupper genom olika samtalsövningar.
Genomföra olika övningar som utvecklar ord och begreppsförrådet samt synonymer och motsatser.
Använda olika hjälpmedel som datorer och sökkällor för att utveckla elevens kunskaper i språket.
Prata om elevens hemlands kultur, historia, tradition, seder och bruk och göra en jämförelse med den svenska kulturen.

 

Detta arbetar vi med

 • Läsning: Du ska läsa olika typer av texter - berättelser,dikter, instruktioner, faktatexter och mycket annat. 
 • Läsförståelse Du ska ta hjälp av olika lässtrategier som hjälper dig att förstå och tolka texter.
 • Hörförståelse
 • Diskussioner
 • Uppsatsskrivande.
 • Grammatik:  Att lära dig vilket tempus vi ska använda och hur vi kan variera och bygga ut meningar (med hjälp av tidsord och sambandsord). Du ska också lära dig innebörden av begreppen, pronomen och ordklasser.
 • Högtider/traditioner

Mål

Målet med undervisningen är att på ett
systematiskt och pedagogiskt sätt ska eleverna utveckla sina kunskaper genom
att arbeta med de olika metoderna som nämns ovan

Bedömning

Vid bedömningen kommer hänsynen  tas till att eleverna befinner sig på olika nivåer i sitt lärande.
Förmågan att kunna läsa olika slags texter.
Förmågan att kunna skriva texter där budskapet i texten blir tydligt för läsaren.
Förmågan att formulera sig på sitt modersmål och kunna ge utryck för känslor och åsikter. 

Förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för språkutveckling samt lärande.
Förmågan att anpassa sitt språk efter olika sammanhang och syften.

Uppgifter

 • Årstider

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera, uttrycka sig muntligt (tala)
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bildstöd.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Berättar på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera (lyssna och förstå))
Förstår tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår helheten och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom bekanta arbetsområden.
Förstår helheten i naturligt taltempo, främst inom bekanta vardagssituationer.
Förstår budskapet inom kända arbetsområden.
SAMTALA
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder.
Läser och förstår enkla och lättläsa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
JÄMFÖRA OCH SE LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN SPRÅKEN
Jämföra och se likheter och skillnader i språkets uppbyggnad, göra jämförelser mellan sitt modersmål och det svenska språket och därigenom utveckla sin tvåspråkighet
Försöker göra jämförelser mellan språken.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och drar slutsatser, med handledning. Använder sina kunskaper för att utveckla sitt språk, med handledning.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, gör jämförelser och dra egna slutsatser. Använder medvetet sina kunskaper för att utveckla sitt språk.
Reflekterar kring språkens uppbyggnad, jämför och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Utvecklar aktivt och medvetet sitt språk.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
se likheter och skillnader, kunskaper om traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
Reflekterar kring det upplevda. Framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och dra egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter