Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, svenska åk 3, 2017-2018

Skapad 2017-08-15 12:45 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 3 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker, känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i samhället där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11)

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning i svenska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt och arbetsformer

 

 • Hög- och tyst läsning av både eleverna och läraren.
 • Skrivuppgifter om teman nära elevens vardag.
 • Sång, ramsor och lek.
 • Läromedel: Läsebok: Pojken och Tigern samt tillhörande arbetsbok. Språkskrinet för att öka ordkunskap, språklära och utveckla skrivning.
 • " Läsande klass"- metod för att öka elevernas läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Läsårsplanering & bedömning, svenska åk 3

Eleven uppnår målen
Lässtrategier
 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
 • Sv   3
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
 • Sv   3
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
 • Sv   3
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
 • Sv   3
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
 • Sv   3
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
 • Sv   3
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
 • Sv   3
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
 • Sv   3
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
 • Sv   3
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
 • Sv   3
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: