👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, matematik åk2

Skapad 2017-08-15 12:53 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Ämnet matematik syftar till att förbättra elevens matematiska kunskaper. Kunskaper i matematik hjälper eleven i många vardagliga situationer samt ökar möjligheten ett fatta välgrundade beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven utveckla sin förmåga att:
formulera och lösa problem, använda matematiska begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang samt att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Lgr 11)

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-100 samt lära oss talen upp till 1000. 
Vi ska lära oss räkna genom uppställning. 
Vi kommer att lära oss 0-5 och 10 multiplikation. 
I geometri kommer vi att arbeta vidare med geometriska objekt.
Vi arbetar med matteboken Tuhattaituri.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på olika sätt, t.ex:

 • Jobba med matteboken och göra hemläxor
 • Kontinuerligt enkla huvudräkningsuppgifter
 • Praktisk matte (räkna med olika föremål och hjälpmedel)
 • Utematte = matematik utomhus genom lek och naturen
 • Kroppsliga övningar
 • Jobba med dator och ipad

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:

 • Diagnoser (formatiivinen koe)
 • Elevens dagliga arbete under lektionerna samt läxor
 • När möjligt arbete med eleven enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Läsårsplanering & bedömning, matematik åk 2

Taluppfattning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Naturliga tal 0-100
 • Ma   3
- behärskar talföjden 0-100 - kan hoppa 5- och 10-hopp uppåt
- kan talområdet 0-100 (antal, ordningsföljd och jämförelse)
- kan talområdet 0-100 (antal, ordningsföljd, jämförelse och räkneramsor) - känner till talområdet 0-1000
Addition och subtraktion
 • Ma   3
 • Ma   3
- kan addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100 - kan enkla huvudräkningar
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (textuppgifter och problemlösning) - klarar av huvudräkningen ganska bra - kan tiotals- och hundratalsövergången ganska väl
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (+ textuppgifter och problemlösning) - kan huvudräkningen väl - kan tiotals- och hundratalsövergången - enkla matematiska uppgifter är automatiserade (dvs. man VET att 6+4=10 eller att 50+30=80 utan att man behöver räkna med ex. fingrar.)
Uppställning vid addition/subtraktion
- kan uppställning med tiotal och utan lån/minnessiffra
- kan uppställning med minnessiffra och lån
- kan uppställning med minnessiffra och lån väl
Multiplikation
- förstår sambandet mellan addition och multiplikation (ex. 2+2+2 = 3x2) - kan hjälpligt multiplikationstabellen 0-5
- förstår sambandet mellan addition och multiplikation samt multiplisering och dividering - kan multiplikationstabellen 0-5 utantill
- kan multiplikationstabellen 0-5 utantill - kan använda multiplikation på olika vardagliga situationer och forma en beräkning enligt skriftliga/muntliga instruktioner
Pengar
- känner till de flesta myntenheterna (kr, öre, euro och cent) och några sedlar - kan lösa enkla uppgifter som handlar om inköp
- känner till myntenheterna och några sedlar i euron och svenska kronor. - kan bilda en beräkning av bild eller av en skriftlig/muntlig instruktion
- känner till myntenheterna och några sedlar i euron och svenska kronor - klarar av enkla enhetsbyten - kan redan lösa lite mer krävande uppgifter som handlar om inköp

Geometri

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Geometriska figurer och kroppar
 • Ma   3
 • Ma   3
- känner till några av de vanligaste geometriska objekt (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel, klot, kon)
- känner till punkt, sträcka och linje - kan nämna och rita de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och månghörningar) - känner till de geometriska kropparna (klot, kub, rätblock, cylinder och kon) - kan bygga enkla objekt tredimensionellt
- känner till punkt, sträcka och linje - känner till och kan rita/forma de geometriska kropparna (klot, kub, rätblock, cylinder och kon) - kan bygga tredimensionellt
Mätningar & klockan
 • Ma   3
- känner till flera enheter (m, cm, kg, g) - kan klockans hela timmar
- kan de flesta mätenheterna, ex. för längd (m, cm), massa (kg, g), volym (l, dl) - kan klockans hela och halva timmar - kan göra enkla uppskattningar (längd och vikt)
- kan mätenheterna för längd (m, cm), massa (kg, g), volym (l, dl) - kan klockans hela och halva timmar - kan göra enkla uppskattningar (längd och vikt) - klarar av enkla enhetsbyten

Algebra

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Matematiska symboler
 • Ma   3
- känner igen matematiska symboler som +/- /x och = samt < och >
- förstår och kan använda de matematiska symbolerna rätt +/-/x och = - kan jämföra talens storlek med symboler < och >
- kan använda symbolerna rätt i samband med skriftliga instruktioner eller räknesagor

Problemlösning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Strategier för problemlösning
 • Ma   3
- försöker lösa enkla matematiska problem med hjälp av det man lärt sig tidigare.
- kan lösa enkla matematiska problem genom att välja rätt räknesätt.
- kan kreativt hitta på ett eller flera sätt att lösa matematiska problem.