👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-08-15 13:14 i Nolskolan Ale
En planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11 Syfte

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsning och läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

syfte

Lärande mål

Du ska: kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt. Kunna stava vanligt förekommande ord. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det. Kunna skriva läsligt för hand och på dator. Kunna läsa med flyt. Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut. Du skall också kunna skriva olika typer av texter. Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi skall utveckla förmågan att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper. Vi ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken.  
Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor. Vi läser tyst en stund varje dag och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll. Vi skriver olika slags texter och bearbeta dem efter råd från lärare eller annan elev. Vi skriver på datorn eller för hand. Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken. Vi tränar på olika läsförståelsestrategier.

 

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att: förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det. Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt. Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser. Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Läsa elevnära texter med flyt. Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter. Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1