👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Arabiska HT 2017/VT2018

Skapad 2017-08-15 14:26 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
"Språk är vårt främsta tankeverktyg och för att kunna nå skolframgång måste man dels ha ett språk att tänka på, dels ett språk att lära nytt på...".

Innehåll

 

Syfte

Syftet med det modersmål arabiska språket är att eleverna ska utveckla sina kunskaper och detta sker genom undervisningen. Undervisningen ska förse eleven med möjligheten att fortsätta utveckla sitt språk genom skrift och samtal....

Centralt innehåll

Vi ska under detta skolår arbete med

 

 • Under hösten kommer vi att fortsätta med våra uppskattade prova-på-och lära programmering
 • olika texter såsom reflekterande texter som behandlar ämnen som konst m m
 • skönlitterära texter 
 • olika metoder att lära sig; studieteknik där vi ska få lära oss

                                                    1.  hur man ställer frågor
                                                    2. hur man skriver rubriker
                                                    3. hur man hittar och använder nyckelord samt hur man letar i  innehållsförteckning och register.

 • olika deckargåtor som vi ska läsa, tänka kring och slutligen lösa tillsammans med att lära oss skriva
 • olika dikter som behandlar ett spektrum av ämnen, mer så ska vi lära oss tolka och skriva sådana.
 • olika tidningsartiklar . Vi ska läsa artiklar, gå genom struktur, innehåll och tillvägagångssätt där vi ska behandla källor (deras trovärdighet osv)
 • recensioners uppbyggnad (hur man skriver och vad som skriver)
 • serier, vad dessa är, varför dem finns, vad de innehåller och slutligen hur man skriver 
 • tankekartor. Varför man har sådana, hur man använder dem, och vad man kan få ut genom användningen av dem och hur man planerar och samlar idéer. 
 • symboler, vad det är, när de behövs och hur de ser ut.
 • Kultur, möten av olika kulturer.
 • språkmedvetenhet som inkluderar slang, utfyllnadsord och mer bara för att nämna några aspekter.
 • arbeta med presentationer, reflektioner och argumentationer.
 • läsa folksagor och muntliga traditioner.
 • arbeta med och läsa om filmers idéer, manus och synopsis
 • läsa skönlitteratur samt reflektera kring innehållet

Innehållet som som ovan har som mål att uppfylla det som står i Lgr 11 . Det ska även inkludera alla aspekter av språket - muntligt och skriftligt

 

Tillvägagångssätt

För att nå målen och för att eleven ska kunna få ut det bästa av innehållet så ska vi arbeta med olika metoder.

Vi ska....

 • läsa texter, artiklar, berättelser osv
 • gå igenom innehållet genom att diskutera vad de handlar om, vad deras mening är och samla dessa tankar i punktform, tankekartor och sammanfattningar (muntligt/skriftligt).
 • genom sammanfattningarna, tankekartorna m m så ska eleven utveckla sitt sätt att uttrycka sig både i skrift och muntligt på ett tillfredsställande sätt. Det betyder att de ska ha förmågan att stava, strukturera innehållet och ha en röd tråd i det som producerats
 • träna på att skriva (artiklar, berättelser) genom att använda tankekartorna, sammanfattningarna i samband med ordböcker, internet och sammarbete och tillsammans med det inkludera presentationer av det vi gör (i helklass och mindre grupper)
 • använda oss av muntliga övningar för att genomföra samtal och genom dessa uppmuntra kritiskt tänkade och eget ansvar i sådana tillfällen
 • använda kulturmöten, ordlekar och låneord för att visa samband och relationer mellan språk som vi dagligen möter och använder. T ex ord som man hör utanför klassrummet och deras betydelse i det vi gör i tillsammans. Vi ska uppnå detta genom att använda internet, tidningar, böcker och varandras erfarenheter
 • sammarbeta med texter som vi ska behandla genom läsning, samtal för att dela de olika  åsikter som kan finnas om dessa för att utveckla våra språkliga uttryck
 • använda oss av innehållet i de olika texterna för att framhäva stavning och språkets struktur(grammatik)
 • Slutligen, för att kunna styrka denna process så kommer eleven att ha läxor.

Vi ska uppmuntra att ständigt se helheten i det vi gör och samtidigt klargöra för eleverna att det finns ett syfte i allt vi gör och processen dit är just det, en process som har olika steg. Dessa steg involverar det muntliga, skriftilga samt förmågan att läsa och förstå för att uppnå våra mål. Vi uppmuntrar en sammanflätning av dessa metoder för att det är så de används i vardagen.

Bedömning

För att vi ska uppnå våra mål och syfte så följer vi en process. För att vi ska förstå om vi klarat av dessa mål så måste man fokusera på olika aspekter av det man gör för att sedan göra en bedömning.

Det som ska bedömas är elevens förmåga

 • att läsa och förstå innehåll
 • att ta till sig muntliga samt skriftliga instruktioner under lektionen
 • att ta till sig konstruktiv kritik 
 • lyssna och förstå det muntliga språket i klassrummet
 • att utveckla tankar som berör olika ämnen och innehållet i dem texterna (muntligt och skriftligt)
 • att skriva tydligt och producera tydliga texter där det centrala innehållet framkommer genom den röda tråden
 • att förstå ord och dess användning i språket
 • att se sambandet mellan det vi gör
 • att kunna arbeta på egen hand och lita på sina egna kunskaper för att lösa olika uppgifter, både muntliga och skriftliga, d v s ansvar
 • att reflektera om det vi pratar om och kunna ställa frågor för att följa upp det i en lektion där vi repeterar och samtalar
 • att se sambandet mellan de olika områden i språket, tex artiklar och recensioner bara för att nämna några
 • att arbeta med hur, vad, varför när vi behandlar och går genom diverse texter
 • att själva läsa sitt arbete och använda sig av de verktyg de lärt sig för att utveckla det som producerats
 • att använda språket för att redogöra för olika aspekter, uttrycka sina känslor, delta i samtal, sammarbeta med kamrater och på ett tillfredsställande sätt bli förstådd
 • hur väl de tar ansvar för sitt arbete och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
2 Modersmål, Underlag för utvecklingssamtal åk 7-9

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (tala)
Kommunicera och formulera sig. Muntliga redogörelsers innehåll, struktur och anpassning till syfte och mottagare. Olika slags situationer t.ex. berättelser, beskrivningar, samtal och diskussion.
 • Ml
Uttyrcker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde.
Uttrycker dig med hjälp av kända ord/fraser så att andra förstår inom kända ämnesområden. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Uttrycker dig genom att använda ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla innehållet i budskapet. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt både inom kända och nya ämnesområden. Använder ett varierat språk för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Beskriver och förklarar, samt uttrycker tankar och åsikter i olika situationer.
SAMTALA
Kommunicera och formulera sig. Föra samtal och diskussioner om varierande ämnen. Att ställa frågor och framföra åsikter för att upprätthålla samtalet och att diskussionerna utvecklas.
 • Ml
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om kända ämnesområden. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare
Deltar i samtal inom både kända och nya ämnesområden, samt inleder även enkla samtal. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal i olika situationer. Ställer och besvarar frågor, samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (lyssna)
Kommunicera och formulera sig. Lyssnar samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags budskap.
 • Ml
Förstår vad någon säger om det är med ett tydligt och enkelt språk, om kända ämnen och vardagssituationer. (anpassat taltempo/hastighet) Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex. information om familj, närmiljö och egna intresseområden. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning, även om du inte förstår allt. Förstår innehållet i ett om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta huvudinnehållet.
Förstår helheten om ämnet är välbekant. (normalt taltempo) Förstår innehållet i längre sammanhängande framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Visar din förståelse genom att t.ex. återberätta både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, inom främst bekanta, men även inom nya ämnesområden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna” (det som inte riktigt sägs).
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läsa och analysera olika slags texter och även mer avancerade texter. Återger, sammanfattar och ger kommentarer till texterna.
 • Ml
Läser och förstår innehållet i enkla texter om kända situationer och ämnen som hör till vardagen. Förstår "poängen" i det jag läser.
Läser och förstår innehållet och detaljer i enkla sammanhängande texter som handlar om kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”. Använder olika sätt att läsa beroende på syftet och vad det är för slags text.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, inom kända ämnesområden som är anpassade efter ålder.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter även om nya ämnesområden. Använder sina tidigare erfarenheter och textens sammanhang för att tyda texten.
Samtalar och resonerar om budskapet i olika slags texter.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt och visar på hur händelser i texten hänger samman.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberättar både helhet och detaljer. Reflektera kring budskapet och kopplar det även till andra situationer. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberättar sammanhängande de viktiga delar av textens budskap. Resonera kring texten och kopplar det till egna och andras erfarenheter. "Läser mellan raderna” och drar slutsatser både under och efter läsning. Drar slutsatser och resonerar kring innehållet både utifrån det som är uttalat och outtalat av budskapet i texten.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR
Kommunicera och formulera sig. Hur eleven, utifrån modersmålets särdrag, uttrycker sig i skrift. Texternas språk, innehåll, uppbyggnad och anpassning till sammanhanget.
 • Ml
 • Ml
Uttrycker sig med ett enkelt språk (kända ord och fraser) så andra förstår om kända ämnesområden. Skriver enkel, sammanhängande text om ämnen som är kända och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, vänner och fritidsintressen. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig så andra förstår genom att använda kända ord/fraser, inom kända ämnesområden. Skriver olika slags texter på ett kortfattat och ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser. Utvecklar även innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara med detaljer. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig på ett tydligt sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk. Skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder ordförrådet på ett tydligt, och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället, samt som har en tydlig struktur.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situationen utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket oftast på ett bra sätt efter mottagare, syfte och sammanhang, för att förbättra och utveckla språket. (t.ex. val av ord och fraser, koppla till bilder för att förtydliga...)
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket på ett lämpligt efter mottagare, syfte och sammanhang. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
HANTERA SPRÅKET
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet, t.ex. ordval, ordförståelse, språklig struktur
 • Ml
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Använder ett bra språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket
 • Ml
 • Ml
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Utgår från egna konkreta erfarenheter.
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad,
Är medveten om likheter oich skillnader mellan språken och kan förklara dem, samt använder den kunskapen i olika sammanhang. Gör jämförelser mellan språken och visar förståelse hur det påvekar språkens olika sätt att användas genom att konkret förklara t.ex. varför man gör på ett visst sätt.
REFLEKTERA
..över hur det är i andra länder där modersmålet talas t.ex. traditioner, kulturella företeelser och sammanhang, samt jämföra med t.ex. Sverige och egna erfarenheter
 • Ml
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Gör enkla jämförelser utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Beskriver likheter och skillnader, samt drar slutsatser.
Reflekterar kring hur det är att leva i länder där modersmålet talas genom att t.ex. berätta, samt ge kommentarer till det du läst, sett, hört eller egna erfarenheter. Beskriver likheter och skillnader, samt gör jämförelser med även andra situationer. Drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.